ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: Ω955ΩΞ0-ΤΥΚ 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΣΣΗ ΑΝΔΡΕΑ

ΑΔΑ: 6Γ9ΟΩΞ0-Η66 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΨΘ86ΩΞ0-ΕΒΜ 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΔΑ: 7ΥΓΥΩΞ0-7ΣΥ 18 Σεπτεμβρίου 2017

προσωρινη αφαίρεση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ

ΑΔΑ: ΩΨ59ΩΞ0-ΓΓ1 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ορισμός Γραμματέα Επιτροπής του άρθρου 12 του ν.4178/13.

ΑΔΑ: ΩΓΨΞΩΞ0-ΣΝ0 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 6ΕΕ6ΩΞ0-ΒΜΗ 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΔΑ: 6ΤΙ8ΩΞ0-ΕΡΝ 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΔΑ: ΩΤΟ8ΩΞ0-ΥΛ2 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΔΑ: 6ΙΖΕΩΞ0-4ΙΤ 11 Σεπτεμβρίου 2017
1 2 3 40