ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9Β7ΩΞ0-ΦΡ1 16 Απριλίου 2018

Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας

ΑΔΑ: 6ΞΜΦΩΞ0-ΔΟ6 12 Απριλίου 2018

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΘΜΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΔΑ: ΩΤΦΝΩΞ0-Η96 10 Απριλίου 2018

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6Ζ6ΩΞ0-ΔΝ7 10 Απριλίου 2018

Ορισμός Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: 62Τ1ΩΞ0-ΠΚΔ 5 Απριλίου 2018

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΔΕΞΩΞ0-9ΛΞ 5 Απριλίου 2018

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ7Γ0ΩΞ0-9ΣΧ 3 Απριλίου 2018

Συγκρότηση επιτροπής Ειδικού Βοηθήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄474/14-02-2018

ΑΔΑ: 6ΛΥΥΩΞ0-ΣΕ3 28 Μαρτίου 2018

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΚΑΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΔΑ: 7ΣΛΓΩΞ0-2ΙΚ 23 Μαρτίου 2018

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΛ3ΚΩΞ0-4ΙΒ 23 Μαρτίου 2018
1 2 3 48