ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εξέταση ματαίωσης δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (4/2017) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ Πάργας».

ΑΔΑ: Ω2ΕΖΩΞ0-ΤΒ3 22 Σεπτεμβρίου 2017

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος για τη Δ.Ε. Πάργας με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: 6Π7ΙΩΞ0-Υ5Η 28 Αυγούστου 2017

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΗ0ΨΩΞ0-ΠΕΝ 8 Σεπτεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «2» αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Πάργας».

ΑΔΑ: 70ΙΑΩΞ0-55Γ 28 Αυγούστου 2017

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Σκάρπου Κωνσταντίνου και κατά παντός τρίτου κατόχου.

ΑΔΑ: Ω3ΗΩΩΞ0-ΚΕ7 28 Αυγούστου 2017

Ορισμός δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή για Εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής κατά Σπυρίδωνα Μήτου και Νικόλαου Γκογκοζώτου.

ΑΔΑ: ΩΑΩ7ΩΞ0-3ΚΔ 24 Ιουλίου 2017

Α.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου επί των οδών Σαντοβίτσης 7-9, στην Κυψέλη Αθηνών.Β.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Βαλ/χης.

ΑΔΑ: ΨΞΓΕΩΞ0-Μ4Θ 24 Ιουλίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Επισκευές φθορών δρόμου προς Σαρακίνικο Τ.Κ Αγιάς.

ΑΔΑ: 6ΥΧΔΩΞ0-ΟΧ4 28 Αυγούστου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Επισκευή της γέφυρας (σωληνωτού) και καθίζησης του δρόμου στην περιοχή ΚΙΑΦΑ Τ.Κ Λειβαδαρίου.

ΑΔΑ: Ω40ΛΩΞ0-ΝΦ1 28 Αυγούστου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Σταυροχωρίου (Επισκευή Τεχνικού).

ΑΔΑ: ΩΩΜΒΩΞ0-ΔΒΚ 28 Αυγούστου 2017
1 2 3 36