ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πάργας στον Άρειο Πάγο (αίτηση Αναιρέσεως Πάνου Ευαγγέλου, Χατζή Γεωργίου και Ζέρη Αντωνίου).

ΑΔΑ: ΩΑΡ1ΩΞ0-Ψ5Ψ 9 Ιανουαρίου 2018

Σύνταξη έκθεσης και προέγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.

ΑΔΑ: 6904ΩΞ0-Γ0Ψ 27 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «2» δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Ασφαλτόστρωση Προαυλίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΦΔ1ΩΞ0-ΙΔ5 11 Δεκεμβρίου 2017

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΡΖΠΩΞ0-Κ4Φ 11 Δεκεμβρίου 2017

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 144/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας σε απαίτηση Θωμά Σκάρπου».

ΑΔΑ: Ψ7ΟΔΩΞ0-ΨΓΞ 9 Ιανουαρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στον Άρειο Πάγο.

ΑΔΑ: ΩΓΦ5ΩΞ0-Ξ9Ι 9 Ιανουαρίου 2018

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ Μεσοποτάμου, Αχερουσίας, Αμμουδιάς και Θεμέλου.

ΑΔΑ: 6Λ1ΧΩΞ0-Η2Ι 11 Δεκεμβρίου 2017

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: 6ΛΡΦΩΞ0-2Ν7 27 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου επί των οδών Σαντοβίτσης 7-9 στην Κυψέλη Αθηνών και εκ νέου καθορισμός όρων της δημοπρασίας.

ΑΔΑ: ΩΙΣΣΩΞ0-ΑΥΘ 27 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «2» διαγωνισμού του έργου : για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: Ω9ΒΚΩΞ0-ΑΥ3 27 Δεκεμβρίου 2017
1 2 3 42