ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικού «1» αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δημοτικού δρόμου στο όριο ρέματος στη θέση Καστελάκια Δ.Κ Πάργας».

ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΞ0-ΣΡΔ 28 Αυγούστου 2017

Καθορισμός όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΣΨ3ΩΞ0-ΚΓ5 24 Ιουλίου 2017

Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής για εγγεγραμμένες πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

ΑΔΑ: 7Ξ19ΩΞ0-76Τ 4 Ιουλίου 2017

Έγκριση πρακτικού «3» ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πάργας

ΑΔΑ: 66Χ2ΩΞ0-ΗΒ3 31 Ιουλίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης κατασκευής έργου: Διαμόρφωση χώρου υποδοχής και πρώτων βοηθειών αδέσποτων ζώων στη Δ.Κ. Πάργας

ΑΔΑ: ΩΒΜ7ΩΞ0-ΣΙΕ 24 Ιουλίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης κατασκευής έργου: Διαμόρφωση-Περίφραξη κοιμητηρίου Τ.Κ.Σκεπαστού Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 67ΤΦΩΞ0-ΑΧΛ 24 Ιουλίου 2017

Έγκριση πρακτικού «2» αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΠΨΒΩΞ0-092 24 Ιουλίου 2017

Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 71/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας(Έφεση –Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) που αφορά σε υπόθεση Ευάγγελου Τριάντη του Διονυσίου.

ΑΔΑ: ΩΥΜΡΩΞ0-Τ1Π 4 Ιουλίου 2017

Έγκριση πρακτικού «3» ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων για το Δήμο Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΘΜΩΩΞ0-22Ι 24 Ιουλίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: 7ΥΥΦΩΞ0-ΦΦΧ 4 Ιουλίου 2017
1 2 3 4 36