ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Καθορισμός όρων δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση Προαυλίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας».

ΑΔΑ: 7ΥΚΚΩΞ0-ΜΒΧ 9 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 283/2017 ΅Φιλοξενίαα αντιπροσωπίας απο τη Μάνη΅

ΑΔΑ: Ω3Ν0ΩΞ0-00Ζ 26 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 380,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου

ΑΔΑ: ΨΗ2ΥΩΞ0-Λ6Μ 9 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «2» ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή δημοτικού δρόμου στο όριο ρέματος στη θέση Καστελάκια Δ.Κ Πάργας».

ΑΔΑ: ΩΛΠΤΩΞ0-ΡΜΝ 9 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Δημιουργία παιδικής χαράς στη Τ.Κ Ναρκίσσου Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΤΜΖΩΞ0-ΟΨΠ 9 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου : Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ Μουζακαίικων.

ΑΔΑ: 6ΙΖΦΩΞ0-Θ7Λ 9 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Κατασκευή Οχετού στην Τ.Κ Άνω Σκαφιδωτής.

ΑΔΑ: ΩΚ5ΩΩΞ0-ΛΦΙ 9 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Έργο χαλικόστρωση δρόμων Τ.Κ Κουκουλίου Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 6ΝΥΥΩΞ0-ΗΩ4 9 Οκτωβρίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΑΔΑ: 7Θ5ΤΩΞ0-08Ω 9 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΔΑ: ΩΝ0ΜΩΞ0-ΡΞΙ 22 Σεπτεμβρίου 2017
1 2 3 4 40