ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Εργασίες συμπίεσης αγωνιστικών χώρων δημοτικών γηπέδων Δ.Ε Φαναρίου

ΑΔΑ: 705ΓΩΞ0-99Ψ 22 Σεπτεμβρίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΟ29ΩΞ0-Η5Α 22 Σεπτεμβρίου 2017

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου – Ασφαλτοστρώσεις στον δρόμο Λιβαδαρίου Αγίας Κυριακής Δ.Κ Πάργας

ΑΔΑ: 6Ο5ΨΩΞ0-2Α7 9 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «1» αποσφράγισης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Προμήθεια ειδών δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων Δ.Ε Φαναρίου – Προμήθεια υδρομέτρων».

ΑΔΑ: Ω3ΦΛΩΞ0-4ΘΙ 9 Οκτωβρίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: ΨΜ75ΩΞ0-ΗΛΧ 28 Αυγούστου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΤΓ4ΩΞ0-ΓΕ2 24 Ιουλίου 2017

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 787/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

ΑΔΑ: 7Υ4ΡΩΞ0-Γ2Ω 22 Σεπτεμβρίου 2017

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 170,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλου του Δήμου.

ΑΔΑ: 7ΓΟΝΩΞ0-7Τ9 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 2-11-2017 για υπόθεση Ευτέρπης Πάνου.

ΑΔΑ: 7ΜΟΤΩΞ0-7ΔΨ 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Ασφαλτόστρωση τμήματος Επαρχιακής Οδού στον Οικισμό Δεσποτικού Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΑΚΘΩΞ0-5ΨΤ 22 Σεπτεμβρίου 2017
1 2 3 4 5 40