ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΑΔΑ: 6Η47ΩΞ0-7Ο0 8 Μαΐου 2017

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος για την Τ.Κ Θεμέλου με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: ΩΕΗΥΩΞ0-Ο2Κ 4 Ιουλίου 2017

Έγκριση πρακτικού «2» ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Δημοτική Οδοποιία στον οικισμό Αγίας Κυριακής.

ΑΔΑ: 718ΔΩΞ0-Φ11 4 Ιουλίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Οδοποιία: Τσιμεντόστρωση- ασφαλτόστρωση εντός οικισμού Καστριού.

ΑΔΑ: ΨΛΑΒΩΞ0-0ΧΘ 4 Ιουλίου 2017

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΔΑ: ΩΡΓ3ΩΞ0-5ΛΙ 4 Ιουλίου 2017

«Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 7ΥΥ4ΩΞ0-ΓΝΣ 4 Ιουλίου 2017

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πάργας».

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΞ0-ΓΔΖ 4 Ιουλίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΑΔΑ: 6Π3ΡΩΞ0-ΘΦΧ 20 Ιουνίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΟΤΛΩΞ0-Ω87 6 Ιουνίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: ΩΩ2ΤΩΞ0-Κ1Σ 22 Μαΐου 2017
1 2 3 4 5 36