ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων και τη μεταστέγαση του ΚΕΠ ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

ΑΔΑ: 71ΓΜΩΞ0-Γ5Τ 10 Μαρτίου 2015

Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2015.

ΑΔΑ: 7Σ0ΩΩΞ0-ΨΒΠ 10 Μαρτίου 2015
1 38 39 40