ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7ΣΛΙΩΞ0-ΕΚ3 31 Μαΐου 2015

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΔΘΥΩΞ0-Ψ3Ο 22 Μαΐου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: Ω967ΩΞ0-ΔΘΦ 22 Μαΐου 2015

Σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές Εργασίες για την σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας καταπατημένων Δημοτικών Εκτάσεων τεμαχίου 167 Αγίας Κυριακής»

ΑΔΑ: ΩΛ54ΩΞ0-Χ1Ο 22 Μαΐου 2015

Απόφαση επί των ενστάσεων του διαγωνισμού για την « προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάργας» και έγκριση ή μη της Ορθής Επανάληψης του Πρακτικού Ι.

ΑΔΑ: 6Ω6ΖΩΞ0-4ΞΤ 22 Μαΐου 2015

Ανάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Πάργας και τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» (Green Point).

ΑΔΑ: 7ΖΓΔΩΞ0-ΖΩΝ 27 Απριλίου 2015

«Ανάθεση εργασιών καθαρισμού και μεταφοράς υλικών προς απόρριψη (μπάζα, σίδερα, πέτρες)πλωτής εξέδρας στη θέση ΒΑΛΤΟΣ της Δ.Κ.Πάργας».

ΑΔΑ: 6ΒΜΒΩΞ0-81Γ 16 Μαρτίου 2015

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μον.Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων κατά τη συζήτηση της αγωγής του δημοτικού υπαλλήλου Κώτση Μιχαήλ στις 11/05/2015 κατά του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΚΝ0ΩΞ0-ΛΗΨ 27 Απριλίου 2015

Ανάθεση κατασκευής έργου: Κατασκευή παροχών ύδρευσης στο Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ.Αγιάς.

ΑΔΑ: ΩΧΝΗΩΞ0-Θ87 27 Απριλίου 2015

«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων».

ΑΔΑ: 6ΓΒΥΩΞ0-Ω0Λ 27 Απριλίου 2015
1 40 41 42 43 44 45