ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Πάργας

ΑΔΑ: 7ΧΘΒΩΞ0-8ΡΕ 10 Μαρτίου 2015

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων και τη μεταστέγαση του ΚΕΠ ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

ΑΔΑ: 71ΓΜΩΞ0-Γ5Τ 10 Μαρτίου 2015

Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2015.

ΑΔΑ: 7Σ0ΩΩΞ0-ΨΒΠ 10 Μαρτίου 2015
1 43 44 45