Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις - Αιγιαλός
Παραχώρηση χωρίς δημοπρασία απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού
12/03/2021

Από το Δήμο Πάργας   ανακοινώνεται πως την 15ην Μαϊου 2020 εκδόθηκε η ΚΥΑ με  αριθμ.πρωτ ΕΞ 2020/15-05-2020 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τ.β τεύχος Β) για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα , του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων  ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄βαθμού.   Η διάρκεια της παραχώρησης στους Δήμους είναι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Πάργας μέχρι 26-03-2021, μαζί μετά παρακάτω δικαιολογητικά :

1.- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2.- Δημοτική Ενημερότητα.

3.-Αντίγραφο Μισθωτηρίου.

4.-Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11του Ν4281/2014 ή υπόβαθρο ορθροφωχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό (www.ktimatologio.gr)  ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται .Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και  οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού  .

5.-Φορολογική ενημερότητα

Καταλυτική Ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 26 Μαρτίου 2021.

Πέρα αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή . Όσοι δεν καταθέσουν αιτήσεις , το όμορο τμήμα αιγιαλού θα δημοπρατηθεί.

Έντυπα Αιτήσεων 

1-Αιτηση Αιγιαλού  2021

2-Αιτηση Αιγιαλού 2021

3-Υπεύθυνη Δήλωση Αιγιαλού 2021

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >