Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΒΥΜΩΞ0-ΟΘ1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Χαρτόσημο Ο.Γ.Α Συμβάσεων0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΦ6ΩΞ0-ΡΝΧ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση Ε.Α.Α ΔΗ. Σ0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΛΓΟΩΞ0-ΩΤΒ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εισφορές σε ΙΚΑ (Εργαζόμενου και εργοδότη )
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω3Δ0ΩΞ0-ΟΛΠ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ειδική εισφορά ΟΑΕΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΠΙΩΞ0-3ΦΤ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση χαρτοσήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω6ΠΩΩΞ0-59Θ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 20%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Β6ΒΩΞ0-Ψ7Χ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 8%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΨ4ΣΩΞ0-Σ50 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 4%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 62ΡΔΩΞ0-ΝΙ5 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
29/2016 Α.Δ.Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ8ΜΔΩΞ0-Υ67 12/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 29/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω3ΠΒΩΞ0-ΝΓ1 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 555/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΔΨΩΩΞ0-ΦΟΟ 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 466/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ1ΘΑΩΞ0-ΘΞΙ 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 408/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΓΡ5ΩΞ0-ΘΩΣ 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 340/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ω50ΩΞ0-ΓΙ2 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 516/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Χ.Λ.Λ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΨ2ΗΩΞ0-9ΒΕ 22/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 494/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ.Λ.Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΡΜΩΞ0-ΣΨΩ 22/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 485/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝΠΒΩΞ0-ΠΘΨ 22/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 491/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω3ΗΟΩΞ0-ΖΔΝ 22/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 464/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΨΒΗΩΞ0-ΓΝΥ 22/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 32/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 101 102 103 104 105 106