Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης διακόσια πενήντα (250) τ.μ στην Κυριάκη Ελισάβετ , στη θέση Λύχνος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-7Ι7 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3975 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εξακόσια εξήντα (660) τ.μ στην κ. Παππά Έλλη , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΘΟ6 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2566 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τετρακόσια σαράντα (440) τ.μ στον κ. Παπασταύρου-Καλογερά Γεώργιο , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΙΦ2 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6054 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης Διακόσια (200) τ.μ στον Νάνη Αθανάσιο , στη θέση Λύχνος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΖΦΖ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3165 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τριακόσια (300) τ.μ στον Τζάνη Φώτη του Χρήστου , στη θέση Π. Κρυονέρι Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΔΔΜ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 5313 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης διακόσια πενήντα (250) τ.μ στην Ρίγγα Ευθαλία , στη θέση Λύχνος(Α θέση)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-Γ92 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4203 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης διακόσια (200) τ.μ στην Ρίγγα Ευθαλία , στη θέση Λύχνος( β θέση)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-Ω5Ω 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4202 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εκατόν εβδομήντα πέντε (175) τ.μ στον κ. Ζώτο Θωμά , στη θέση Βάλτος Πάργας για να τοποθετήσει Ομπρελών-ξαπλωστρών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΕΜΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 5600 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης Πεντακόσια (500) τ.μ στον Γκόγκα Βασίλειο του Ηλία , στη θέση Λύχνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΓΜΩ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8298 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τριακόσια (300) τ.μ στην «ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ Ε.Π.Ε» , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΧΙ2 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6165 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης Χίλια διακόσια δέκα οκτώ (1218) τ.μ στην ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Ε , στη θέση Λύχνος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΞΩΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2570 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης χιλίων πενήντα (1050) τ.μ στην «TANGO Ε.Π.Ε» , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΥΟ4 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4135 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εκατόν πενήντα (150) τ.μ στον κ. Σερίφη Γεώργιο , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-2ΥΜ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4273 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τριακόσια είκοσι (320) τ.μ στον κ. Σερίφη Γεώργιο , στη θέση Βάλτος(β θέση)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-49Φ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4268 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-Ο0Π 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4279 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Ι03 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των βιβλίων Ληξιαρχείου -Δημοτολογίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-ΡΑΨ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 63 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια σφραγίδων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Θ0Ι 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-3ΟΓ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για δημοσίευση ολοσέλιδης διαφήμισης του Δήμου Πάργας στο ένθετο Επιλογές στην εφημερίδα Μακεδονία
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-ΠΟΜ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 122 123 124 125 126 129