Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
περίληψης διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Σ5Κ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
περίληψης διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Ν7Χ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΞ0-8Λ4 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 11335 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞ0-Π2Η 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10857 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
«Περικοπή αποδοχών υπαλλήλου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞ0-ΨΨΠ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10832 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΩΞ0-ΒΘΖ 08/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10878 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΩΞ0-Γ60 08/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10878 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-Ρ3Δ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 7000 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-Η47 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6607 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΣΗΕ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6658 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΥΣΟ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6004 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΞΞΜ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6344 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΦΓ9 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6989 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Φ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6010 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-5 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 5180 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Ο 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6337 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη της προαναφερόμενης ανακοίνωσης υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2011 του Δήμου Πάργας ,ήτοι συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, με σύμβαση εργα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Π 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8833 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Μετάταξη υπαλλήλου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-0 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Χ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10252 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞ0-Ν 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 123 124 125 126 127 129