Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΠ0ΩΞ0-2ΣΝ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8494/05-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΝΙΩΞ0-Β9Π 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8402/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΔΙΙΩΞ0-Θ71 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8400/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 62Ζ1ΩΞ0-ΗΟΘ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8397/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙ7ΠΩΞ0-ΤΔΡ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8398/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΘΓ4ΩΞ0-ΝΛΛ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8401/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΤΛΝΩΞ0-Γ2Ε 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8396/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΒΡΩΞ0-Τ5Ω 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8399/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61ΗΦΩΞ0-ΡΚ7 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8373/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ξ98ΩΞ0-ΤΟΘ 03/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8390/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 339/2021 ΑΔΑ: Ψ8Ξ8ΩΞ0-1ΗΣ απόφασης δημάρχου και τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 170/2021 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 628ΕΩΞ0-ΨΑ7 02/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 344/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 342-2021 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΤΙΧΩΞ0-42Τ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8284 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης τουΚΗΥ 9967 οχήματος του Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΔΣΩΞ0-ΞΕΡ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8214.29-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 343/2021 :Πρόσληψη ναυαγοσώστη
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓΥ5ΩΞ0-ΔΑ7 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8294 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 341-2021 "Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,δίμηνης διάρκειας "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙΦ5ΩΞ0-ΟΟΥ 29/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 170/2021 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8Ξ8ΩΞ0-1ΗΣ 26/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 339/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΙΝΧ 7347 μισθωμένου οχήματος για τον Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΒΔΩΞ0-Ω9Τ 26/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7981 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞ6ΤΩΞ0-ΧΓΤ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7938/22-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙ5ΥΩΞ0-ΒΔΕ 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 328/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 311/2021 :Διακοπή απασχόλησης λόγω παραίτησης ωφελούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω8ΤΠΩΞ0-4ΧΟ 15/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 127