Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα γεώτρησης στην θέση «Λένη» στο Τ.Κ Καναλλακίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Α4ΣΩΞ0-7ΗΣ 27/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 59/222 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
« ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΓΑΣ».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ω7ΩΩΞ0-ΡΕΚ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2113/58 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Θ2ΒΩΞ0-Η8Π 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2094/56 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 266 ΤΟΥ Ν. 3852/2010
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΤΣΩΞ0-6Τ1 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 57/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων για το έτος 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΕΤΩΞ0-ΓΘΙ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 622/19-1-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 132739
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Η3ΞΩΞ0-ΝΑΜ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2040/54/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜΧΖΩΞ0-4ΑΩ 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1904-53 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗ3ΩΩΞ0-Σ07 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1861/52/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή ασύρματων δικτύων Δ.Ε. Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 92ΒΔΩΞ0-ΔΓ3 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1626/45/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος στο δικηγόρο κ. Παργανά Μάνθο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΠ8ΑΩΞ0-4Ω2 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 39-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΓΒ1ΩΞ0-ΠΟΦ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 33/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περίληψη Διακήρυξης Σύμβασης της «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΡΧΩΞ0-ΑΚΡ 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 958/29-1-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Απόφαση Δημάρχου 23-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Α80ΩΞ0-Ξ6Τ 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 23-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου 22-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Φ75ΩΞ0-Λ26 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 20-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου 20-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΣΦΩΩΞ0-ΟΨ8 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 20-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου 19-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ψ8ΠΩΞ0-ΒΟ4 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 19-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ5ΔΑΩΞ0-ΡΜΥ 12/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 26-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, του άρθρου 17 του ν. 4056/2012 (52 Α΄).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΦ1ΩΞ0-Τ16 12/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας για το έτος 2024.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΩΟΧΩΞ0-ΦΟ8 11/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 17-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΣΑΩΞ0-ΑΦ5 11/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 25/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 4 153