Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη τ.κ. Θεμέλου ,Δήμου Πάργας και εξέταση ένστασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΑΦΩΞ0-6ΣΝ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 73-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση δαπανών για την τουριστική προβολή του Δήμου Πάργας για το έτος 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 66ΣΝΩΞ0-Γ0Φ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 71-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της αγωγής της Παπανδρέου Ευαγγελίας κ.λ.π. (4) κατά του Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΨΥ1ΩΞ0-ΣΧΚ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 79-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της προσφυγής της Ο.Ε. «ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΠΟ3ΩΞ0-ΜΑ2 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 78-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επικαιροποίηση Αποφάσεων Επιβολής Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Τελών επί των Ακαθαρίστων Εσόδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Υ0ΚΩΞ0-4ΔΠ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 62-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,δίμηνης διάρκειας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Θ7ΥΩΞ0-Ψ6Δ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 27-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση απολογισμού Δήμου Πάργας οικ. Έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ15ΡΩΞ0-25Φ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 59-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της αγωγής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0Ο1ΩΞ0-Τ4Θ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 58-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο « Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας σε Παραλίες του Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Τ1ΩΩΞ0-Ρ3Ξ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 64-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξουσιοδότηση δικηγόρου για την ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς κατά της αγωγής του Δήμα Κοσμά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΖΨΩΞ0-Θ9Ξ 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 151-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την διαγραφή των αριθμ. 4223/2023 και 4232/2023 χρηματικών καταλόγων και επαναβεβαίωση του τέλους επι των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εκ νέου και ορθώς σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν. 4798/2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΦΓ6ΩΞ0-ΘΨΑ 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 60-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση δαπανών διενέργειας πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Κ3ΜΩΞ0-ΡΧ2 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 33-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διαγραφή δημοτικών τελών λόγω λανθασμένων εγγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩΟΒΩΞ0-Η86 02/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 61-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΖΜΩΞ0-8ΑΡ 26/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 63/2024 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Έγκριση χορήγησης 1ης Συνολικής Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης για το Υποέργο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» της πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» με κω
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ7ΣΥΩΞ0-ΘΣ5 26/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 80-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Έργα βελτίωσης & εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΓΘΠΩΞ0-Τ23 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 53-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση του αριθμ. 34 αγροτικού ακινήτου στη τ.κ. Θεμέλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΟΗΩΞ0-Κ6Ω 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 55-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης βεβαίωσης από μη προσκόμιση-υποβολή των σχετικών οικονομικών στοιχείων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΗΓ6ΩΞ0-Λ5Μ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 54-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου (παλαιό Νηπιοτροφείο) στη Δ.Κ. Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 97ΔΓΩΞ0-ΚΧΥ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 52-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ψ9ΣΩΞ0-93Γ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 57-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 129