Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κλείσιμο ταμείου διαχείρισης του Δήμου μηνός Ιουλίου οικ. Έτους 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΧΘ0ΩΞ0-Ξ63 27/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 244-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω8ΙΚΩΞ0-ΠΨΝ 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 239-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση της μελέτης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Π8ΔΩΞ0-ΓΥΖ 19/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 225-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 197/2021 με θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΥΣΠΩΞ0-ΜΨ5 17/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 197/2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ορισμός δικηγόρου για επαναφορά συζήτησης κατά της 434/14 αγωγής της Ντούσκα Μαρίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΟΨΩΞ0-Σ2Β 17/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 182-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση των συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους ΟΤΑ με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν.4764/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΕΩ3ΩΞ0-ΤΒΞ 12/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 237-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή των όρων Δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» Προϋπολογισμού 68.200,00€ ευρώ με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΞΘΛΩΞ0-ΨΜ7 12/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 232-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθμ 308/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΨΣΩΞ0-1ΑΡ 10/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 241-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Αποχέτευση ομβρίων και διαμόρφωση αθλητικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝ50ΩΞ0-ΙΒ3 10/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 218-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨ9ΗΩΞ0-ΗΙΛ 09/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 240-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ58ΑΩΞ0-ΟΝΖ 09/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 226-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
5η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΥΑΩΞ0-3Φ9 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 229-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Καναλλακίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΖΑΓΩΞ0-3Ρ9 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 234-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για άσκηση ή όχι ενδίκων μέσων κατά των εκδοθησών αποφάσεων κατά πρωτοκόλλων διοικητικών αποβολών καταληψιών Αγ. Κυριακής Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΕΞΩΞ0-ΕΚΡ 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 205-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για επιλογή κατά προτεραιότητα των αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί από τον Δήμο στις προσκλήσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68ΓΕΩΞ0-7ΒΗ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 233-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: Έγκριση μετακίνησης αιρετών .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΜΙΩΞ0-ΩΘ4 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 227-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μετακίνησης αιρετών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΤΚΩΞ0-3ΚΞ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 81-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 3ης παράτασης του έργου « Δημοτική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΝ8ΩΞ0-ΑΤΔ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 235-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2021 – Α΄τρίμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω1ΩΖΩΞ0-Ξ4Φ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 238-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διαγραφές τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης καταμέτρησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓ6ΜΩΞ0-9ΓΟ 03/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 215-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 92