Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορισμός επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ68ΝΩΞ0-08Β 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 36-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας κατά της αγωγής των Τάσση Ανδρέα και Κριτσιμά Χριστίνας (εργατικές διαφορές).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΞΥΕΩΞ0-ΖΡΥ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 12-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Χ47ΩΞ0-ΓΟΡ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 41-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση αίτησης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας για την αντικατάσταση πραγματογνώμονα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 96ΛΞΩΞ0-Μ4Ω 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 38-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μον. Πρωτ. Πρέβεζας προς αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Γάκη Νικ. Αναστασίας .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨ0ΡΩΞ0-Κ9Η 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 37-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Δ΄Τρίμηνο έτους 2022)”
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΠ1ΩΞ0-ΥΚΥ 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 27-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου μηνός Ιανουαρίου 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΠΑΟΩΞ0-Ν1Δ 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 29-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου μηνός Δεκεμβρίου 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΨΥ0ΩΞ0-8ΦΔ 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 28-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩΞ0-ΘΦ8 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 263-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔ4ΒΩΞ0-ΛΕ7 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 25-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πάργας»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞ4ΜΩΞ0-ΙΡΗ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 362-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 239/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 66ΗΟΩΞ0-ΖΛΘ 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 9-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική ή όχι συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με τον Γεώργα Γεώργιο, κάτοικο Καναλλακίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΛΧΩΞ0-8ΧΨ 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 21-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική ή όχι συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με τον Τούλια Αλέξανδρο, κάτοικο Ηγουμενίτσας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΛΠΞΩΞ0-4ΕΛ 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 20-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική ή όχι συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με τον Κωνσταντίνο Γάκη, κάτοικο Λούτσας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΑΓΩΞ0-ΙΜΙ 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 19-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός επιτροπών παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου Πάργας για το έτος 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΔΣΩΞ0-Ξ51 17/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 372-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της σύμβασης με τίτλο « Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Κερκίδων και Στεγάστρου Δημοτικού Σταδίου Καναλλακίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΨΛΩΞ0-2ΧΙ 17/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 363-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πάργας» και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΗ9ΑΩΞ0-Δ0Φ 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 8-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής οικ. Έτους 2022 και απαλλαγή των υπολόγων προέδρων των τ.κ. του Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΗΔΟΩΞ0-Υ6Σ 09/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 17-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση δαπανών προέδρων τοπικών κοινοτήτων από πάγια προκαταβολή έτους 2022 και αποκατάσταση αυτής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΕΟΩΞ0-0ΣΚ 09/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 373-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 115