Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση για αγροτική καλλιέργεια δημοτικών αγροτεμαχίων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖΓ2ΩΞ0-10Κ 17/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 41-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥ5ΝΩΞ0-ΨΧΘ 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 95-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής άρ.35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444-Β/26-4-1999).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΙΕ0ΩΞ0-ΡΨΤ 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 47-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χωροθέτησης του νέου κοιμητηρίου της Δ.Κ. Πάργας στην περιοχή «Αγ.Ιωάννης» του οικισμού Αγίας Κυριακής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘΙ7ΩΞ0-ΠΣΩ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 28-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΧΣΤΩΞ0-ΤΜΟ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 39-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης πέραν του οκτάμηνου των συμβάσεων των εργαζομένων στο Δήμο με το πρόγραμμα κοινωνικής απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Υ2ΩΩΞ0-9ΗΣ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 37-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τροποποίησης ορίων οικισμού της τ.κ. Ναρκίσσου Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ3ΙΩΞ0-8ΡΛ 22/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 30-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αντικατάσταση της απόφασης Δ/Σ με αρ.117/2018 και (ΑΔΑ: Ω9Ω1ΩΞ0-ΑΣ3) που αναφέρεται σε τρεις επιμέρους μελέτες με την απόφαση για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο ίδιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Των ΟΤΑ» Β΄ Δράση τη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 64ΩΝΩΞ0-6ΕΙ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 19-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προσωρινής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης επί δημοτικής εκτάσεως στην περιοχή «Μύλος - Φλέβα» της Τ.Κ. Λούτσας για την εξυπηρέτηση ανέγερσης τουριστικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας Β. Ντιναλέξη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΒΝΒΩΞ0-9ΑΝ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 35-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της με αρθμ. 1/2021 απόφασης του ΔΣ περί Καθορισμού αποζημίωσης αιρετών μελών του ΔΣ μετά την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ16ΧΩΞ0-Γ29 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 34-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου σε επιχείρηση επι αγροτικής οδού εκτός οικισμού στο αγροτεμάχιο 28 του αναδασμού αγροκτήματος Καναλλακίου 2006.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ο4ΗΩΞ0-Ε9Β 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 31-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση χώρου στην εταιρία Cosmote εμβαδού 14,00 τ.μ στην τ.κ. Βαλανιδούσσας για τοποθέτηση σταθμού ευρυζωνικότητας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ9Α0ΩΞ0-Α7Ω 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 27-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκφραση γνώμης για την θέση στάθμευσης λεωφορείων και οικίσκου εξυπηρέτησης για την έκδοση εισιτηρίων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. στην Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΔΟ9ΩΞ0-0ΛΕ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 25-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση για αγροτική καλλιέργεια δημοτικών αγροτεμαχίων των οποίων η μίσθωση έχει λήξη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ27ΥΩΞ0-Ζ0Ρ 31/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 22-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάργας έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61ΧΓΩΞ0-ΦΓΝ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 20-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΠ8ΩΞ0-04Γ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στην περιοχή του κάστρου της Πάργας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ9Σ3ΩΞ0-ΥΑΥ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων επί της προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τ.κ. Βουβοποτάμου στα Ο.Τ. 16 και Ο.Τ. 17.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΟΗΩΞ0-ΓΗ9 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 14-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διατύπωση γνώμης επί του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Πάργας περιόδου 2020-2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΛΑΝΩΞ0-668 11/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προσωρινής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης επι δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Μύλος-Φλέβα» στη τ.κ. Λούτσας για την εξυπηρέτηση ανέγερσης τουριστικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας Β. Ντιναλέξη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΖΘΩΞ0-Τ08 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 18-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 46