Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση για αγροτική καλλιέργεια δημοτικών αγροτεμαχίων των οποίων έχει λήξη η μίσθωση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 91ΖΤΩΞ0-Τ36 09/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 29-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού ακινήτου εντός της πόλεως Πάργας και στην οδό Ανεξαρτησίας 63 με την ονομασία «ΚΑΡΥΔΗ Β΄»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6868ΩΞ0-ΤΙΖ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 123-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Άγιος Γεράσιμος» στη Πάργα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΛΙΩΞ0-ΑΓ4 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 122-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάργας για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Μ8ΕΩΞ0-ΔΙΣ 08/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 120-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επικαιροποίηση της αριθμ 124/2021 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης δημιουργίας εισόδου-εξόδου σε ιδιοκτησία Β. Λένα στη Δ.Κ. Καναλλακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΞΘΝΩΞ0-Ο7Ξ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 126-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΩ3ΩΞ0-ΔΡ8 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 117-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών μονάδων έτους 2023-2024 Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤ0ΚΩΞ0-3Σ6 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 119-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2022 – Γ΄τρίμηνο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΦ9ΩΞ0-0Λ9 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 118-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πάργας για την εγγραφή της ενταγμένης πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.468.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘΘΒΩΞ0-ΙΕΖ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 121-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση έναρξης διαδικασίας λειτουργίας παραρτήματος του δημόσιου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ΔΥΠΑ Ηπείρου , στο Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΕΩ4ΩΞ0-ΧΒΗ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 105-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τροποποίησης σφαλμάτων ορίων οικισμού τ.κ. Θεμέλου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΥΦΩΞ0-Α0Ω 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 95-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού σχολείου στην τ.κ. Καστρίου στον πολιτιστικό σύλλογο «Αχέρων» και αίθουσας δημοτικού σχολείου στην τ.κ. Αμμουδιάς στον πολιτιστικό σύλλογο «Αμμουδιάς –Σπλάντζας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Λ0ΠΩΞ0-ΑΓ7 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 112-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τ.κ. Σκεπαστού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΤΤΩΞ0-8Ρ0 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 114-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος δημότη για καταβολή χρηματικής ενίσχυσης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΑΓΣΩΞ0-0Χ1 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 115-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
8Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 93Μ6ΩΞ0-Λ63 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 108-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΗΕΖΩΞ0-ΣΦ1 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 109-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των συντελεστών των τελών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικ. Έτος 2023 και περί μη αναπροσαρμογής αυτών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΘΖ5ΩΞ0-ΥΨΚ 07/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 111-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικ. Έτος 2023 και περί μη αναπροσαρμογής αυτών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΩΡΛΩΞ0-3ΘΤ 07/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 110-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 93Ω0ΩΞ0-ΠΩΘ 01/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 113-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (αποθήκες) στη Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΠΖΗΩΞ0-ΝΝ1 20/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 100-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 55