Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓΑΨΩΞ0-3Λ6 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 141-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση των επιμέρους μελετών της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» και έγκριση του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5174656.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ4ΛΝΩΞ0-3ΛΤ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 165-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης με τίτλο « Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αγωνιστικού Χώρου Δημοτικού Σταδίου Καναλλακίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ98ΟΩΞ0-5ΨΧ 01/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 364-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου «Αθλητική Ένωση Καναλλακίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧΞΤΩΞ0-Σ98 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 162-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ89ΚΩΞ0-4ΓΡ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 159-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση των αριθμ. 88/2023 και 121/2023 αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής σχετικά με την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην τ.κ. Αμμουδιάς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΨΖΩΞ0-ΒΜΔ 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 163-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου επί της οδού Σαντοβίτσης 7-9 στην Κυψέλη ,Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6377ΩΞ0-Μ3Κ 10/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 160-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κλείσιμο ταμείου διαχείρισης Δήμου Πάργας μηνός Ιουνίου 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6Μ3ΩΞ0-ΖΔΕ 08/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 156-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω8ΧΕΩΞ0-ΚΡ4 04/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 157-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δήμου Πάργας , έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Γ9ΔΩΞ0-ΘΜΦ 04/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 146-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις μηνός Αυγούστου έτους 2023, Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1Ν7ΩΞ0-ΚΟΗ 03/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 147-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Θ4ΘΩΞ0-5ΥΠ 25/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 152-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην Γκίνη Αλεξάνδρα πρώην υπάλληλο παιδικού σταθμού Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ566ΩΞ0-ΤΛΙ 25/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 150-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κλείσιμο ταμείου διαχείρισης Δήμου Πάργας μηνός Μαϊου 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΕ0ΩΞ0-Ω76 25/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 149-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 91ΣΑΩΞ0-ΞΣΑ 21/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 145-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις μηνός Ιουλίου έτους 2023, Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Π1ΣΩΞ0-0ΜΚ 19/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 144-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6415ΩΞ0-ΠΤ6 19/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 137-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αιτήματος δημότη για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών σε εφαρμογή του Ν.4611/2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜ77ΩΞ0-Φ4Ρ 19/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 136-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ΟΥ πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της πράξης Δημιουργική επαναχρήση του κτηρίου ΒΑΣΙΛΑ Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΗ4ΩΞ0-ΚΣ1 13/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 283-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της πράξης Δημιουργική επαναχρήση του κτηρίου ΒΑΣΙΛΑ Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ4ΔΧΩΞ0-ΠΜΚ 13/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 48-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 122