Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίων ζωνών Λιμένα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΣΖΗΩΞ0-Π6Κ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ταχυδρομικά τέλη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω7Ζ7ΩΞ0-Ξ15 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού Χ.ΛΖ.Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΜΝΠΩΞ0-Μ93 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λογιστική υποστήριξη Δημοτικού Λιμενικου Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΟΧΙΩΞ0-Ψ9Τ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64Ω4ΩΞ0-5ΟΞ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΒΥΜΩΞ0-ΟΘ1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω26ΙΩΞ0-33Π 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ.Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΟΜ1ΩΞ0-ΨΙΩ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες για την στελέχωση παραλίας Ναυαγωσώστες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΑΝΧΩΞ0-Η47 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΧΘ7ΩΞ0-7ΛΒ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
΄Επιπλα Σκεύη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΤΠΠΩΞ0-Α47 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΡΝΩΩΞ0-Ω5Ω 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 128 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7081ΩΞ0-41Γ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 126 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 8%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΨ4ΣΩΞ0-Σ50 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 4%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 62ΡΔΩΞ0-ΝΙ5 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Χαρτόσημο Ο.Γ.Α Συμβάσεων0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΦ6ΩΞ0-ΡΝΧ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση Ε.Α.Α ΔΗ. Σ0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΛΓΟΩΞ0-ΩΤΒ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εισφορές σε ΙΚΑ (Εργαζόμενου και εργοδότη )
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω3Δ0ΩΞ0-ΟΛΠ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ειδική εισφορά ΟΑΕΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΠΙΩΞ0-3ΦΤ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση χαρτοσήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω6ΠΩΩΞ0-59Θ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 37 38 39 40 41 43