Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έκφραση γνώμης για την θέση στάθμευσης λεωφορείων και οικίσκου εξυπηρέτησης για την έκδοση εισιτηρίων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. στην Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΔΟ9ΩΞ0-0ΛΕ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 25-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση για αγροτική καλλιέργεια δημοτικών αγροτεμαχίων των οποίων η μίσθωση έχει λήξη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ27ΥΩΞ0-Ζ0Ρ 31/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 22-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάργας έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61ΧΓΩΞ0-ΦΓΝ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 20-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΠ8ΩΞ0-04Γ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων επί της προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τ.κ. Βουβοποτάμου στα Ο.Τ. 16 και Ο.Τ. 17.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΟΗΩΞ0-ΓΗ9 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 14-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στην περιοχή του κάστρου της Πάργας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ9Σ3ΩΞ0-ΥΑΥ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διατύπωση γνώμης επί του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Πάργας περιόδου 2020-2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΛΑΝΩΞ0-668 11/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προσωρινής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης επι δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Μύλος-Φλέβα» στη τ.κ. Λούτσας για την εξυπηρέτηση ανέγερσης τουριστικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας Β. Ντιναλέξη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΖΘΩΞ0-Τ08 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 18-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων περιπτέρου στην τ.κ. Μεσοποτάμου και στην τ.κ. Αγιάς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΤΠΑΩΞ0-ΔΝΟ 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 17-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη έως δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για το τρίμηνο Μαρτίου-Μαϊου 2021 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθορών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛΤ4ΩΞ0-ΞΔΔ 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 15-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθμ.39/2020 απόφασης Δ.Σ. περί «Απαλλαγής των πληγέντων για όλο το υπόλοιπο του έτους 2020 από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών και φόρων για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που επλήγησαν από στο σεισμό», με απαλοιφή του όρου της δι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧ7ΛΩΞ0-ΖΒΦ 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 21-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για Δ΄ κατανομή έτους 2020 και Α΄κατανομή έτους 2021 από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚΨΖΩΞ0-Ι4Ο 05/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 16-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α΄ υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΘΒΗΩΞ0-ΥΥΚ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προυπολογισμού Εσόδων –Δαπανών έτους 2020 Δ΄Τρίμηνο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΑ7ΩΞ0-ΚΥ1 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 13-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου Αθλητική Ένωση «ΑΧΕΡΩΝ» Καναλλακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Η3ΝΩΞ0-Γ52 11/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 9-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη έως δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για το μήνα Φεβρουάριο 2021 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθορών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ3ΖΑΩΞ0-Τ7Η 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη δακοκτονίας έτους 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΕΕΩΞ0-ΖΙ9 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 8-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για τον καθορισμό των ειδών θαλασσίων μέσων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΟΧΔΩΞ0-ΤΘΛ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για θέματα που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης το
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥ67ΩΞ0-ΧΧΡ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λύση Κοινωφελών Επιχειρήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ (ΑΔΕΠ)» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» και ορισμός εκκαθαριστών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ρ7ΝΩΞ0-ΨΩΒ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 46