Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΥΒ246ΜΔΒΖ-Θ2Λ 05/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Καθορισμός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνη Λιμένα & Θαλάσσιας Ζώνη Λιμένα ΝΕΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Κ7846ΜΔΒΖ-99Λ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 20/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΝΕΑ ΣΚΑΛΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΖ946ΜΔΒΖ-ΟΙ6 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 19/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση και παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ι3Β46ΜΔΒΖ-ΠΜΡ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 18/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας ,παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Π2Κ46ΜΔΒΖ-29Β 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 17/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Δαπάνης Υπερωριών Υπαλλήλων έτος 2024
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΤΩΘ46ΜΔΒΖ-ΜΜ5 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 16/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου μηνός Ιανουαρίου από 01/01/2024 έως 31/01/2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΣΒ546ΜΔΒΖ-8ΓΠ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 15/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου από 01/12/2023 έως 31/12/2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΥ3Ο46ΜΔΒΖ-ΚΞ5 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 14/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση & Υποβολή απολογισμών, οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών για το οικονομικό έτος 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΚ946ΜΔΒΖ-Π1Ζ 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 13/2024 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού & ΟΠΔ ΔΛΤΠ Έτους 2024
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΧΜΝ46ΜΔΒΖ-8Ψ5 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 12/2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΣΩΙ46ΜΔΒΖ-ΡΥΩ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 11/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ9ΜΔ46ΜΔΒΖ-ΑΣ5 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 09/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 664Χ46ΜΔΒΖ-ΨΩΞ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 08/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής (Άρθ.35 /20 ΓΚΛ ΦΕΚ 444 Β 99) με σκοπό την εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΟ8Ζ46ΜΔΒΖ-100 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 072024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για την συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Ν.2881/2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΝΧ46ΜΔΒΖ-Α5Τ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 06/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΔΠΞ46ΜΔΒΖ-ΔΗΠ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 05/2025 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΓΧΤ46ΜΔΒΖ-ΡΒ2 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 04/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός υπαλλήλου ως ταμία για την εξυπηρέτηση της οικονομικής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ . Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΝΞΒ46ΜΔΒΖ-7ΑΨ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 03/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου οργάνου - Διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ε2ΔΣ46ΜΔΒΖ-ΚΞΥ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 02/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ78Λ46ΜΔΒΖ-86Δ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 01/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 102