Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση 3ης παράτασης του έργου « Δημοτική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΝ8ΩΞ0-ΑΤΔ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 235-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2021 – Α΄τρίμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω1ΩΖΩΞ0-Ξ4Φ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 238-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διαγραφές τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης καταμέτρησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓ6ΜΩΞ0-9ΓΟ 03/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 215-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παραίτησης από έφεση κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Α&Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΔΝΕΩΞ0-ΕΑΣ 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 209-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 48/2021 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ TANGO ΕΠΕ» .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΒΝΩΞ0-Τ2Χ 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 208-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την εκτέλεση του αριθμ.11451/02-09-2015 ΠΔΑ κατά της εταιρίας «Ξενοδοχείο Ακτή Βάλτος Α.Ε» και του νομίμου εκπροσώπου της Νικολάου Γκογκοζώτου στο Βάλτο Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ2ΨΩΞ0-4ΘΩ 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 210-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΤ0ΩΞ0-ΦΑΑ 26/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 217-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου για την πράξη «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στην Πάργα».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΗΖΞΩΞ0-24Φ 23/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 216-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου μηνός Ιουνίου 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ω84ΩΞ0-ΔΙΜ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 213-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του αστικού δικαστηρίου κατά της αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελευθερία Ευθυμίου-Αικατερίνη Ευθυμίου και Σια Ο.Ε.».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘ1ΡΩΞ0-Σ3Η 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 211-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒ8ΜΩΞ0-Τ46 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 214-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΔΥΩΞ0-ΞΣΒ 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 212-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: Λήψη απόφασης για: α)έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ Δ.ΠΑΡΓΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΚ1ΤΩΞ0-ΛΞΨ 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 127-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για διαγραφές –επιστροφές μισθωμάτων λόγω covid-19.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΚ8ΧΩΞ0-047 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 186-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες ασφάλειας – φύλαξης» του ακίνητου πρώην ΤΥΠΕΤ στη τ.κ. Λούτσας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω13ΚΩΞ0-ΤΔΗ 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 74-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη περί τροποποίησης της μελέτης του υποέργου Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων» του έργου «Έργα συλλογής ,μεταφοράς ,επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Πρέβεζας)και οικισμών Λούτσ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9636ΩΞ0-ΛΕ2 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 207-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. Έτους 2021 και ορισμός υπολόγων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω1ΤΘΩΞ0-ΑΓΧ 05/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 184-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση απολογισμού και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οικ. Έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΕΤΩΞ0-6ΚΚ 02/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 180-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάργας και Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τον τεχνικό φωτισμό στο νησάκι Παναγιάς του Δ.Δ. Πάργας» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6ΡΧΩΞ0-ΟΞΜ 01/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 204-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης εργασιών καταγραφής ενδείξεων και ελέγχου της κατάστασης υδρομέτρων στη Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω13ΚΩΞ0-ΙΔΑ 30/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 177-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 94