Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση δαπανών εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών στη Μάνη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΔ0ΩΞ0-ΟΑΠ 03/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 47-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας όπου συζητείται η με α/α κατάθεσης 395/2022 ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Πάργας κατά των: 1) Νικολάου Γάκη του Γεωργίου και 2) Άγγελου – Χρήστου Γάκη του Γεωργίο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤ9ΛΩΞ0-5ΜΩ 03/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 55-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού για τη σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας για διάστημα 24 μηνών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7Α2ΩΞ0-Τ9Ι 03/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 54-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συναίνεση η μή με την υπ’αρ.3494/9/24-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΣΗ469ΗΗ7-ΓΑ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων που αφορά στη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων που έχουν συνομολογηθεί στο πλαίσιο των ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ω8ΚΩΞ0-ΥΟ9 31/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 52-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 53/2023 με θέμα Έγκριση 3ου πρακτικού για τη σύμβαση με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SMART CITIES ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ2ΠΥΩΞ0-ΓΞΕ 31/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 53/2023 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού 32.257,55 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Σ9ΣΩΞ0-ΥΣ4 29/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 273-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝ2ΩΩΞ0-5ΜΜ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 267-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Γ8ΗΩΞ0-Ζ5Ψ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 268-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου «Αθλητικός Όμιλος Απόλλων Βουβοποτάμου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘΜ0ΩΞ0-1Υ5 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 26-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για: α) έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Πάργας», σύμφωνα με σύμφωνα με τι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 96ΡΗΩΞ0-836 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 338-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΤΩΩΞ0-Μ6Υ 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 33-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ» έγκριση της μελέτης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7Ι0ΩΞ0-26Μ 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 241-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας κατά της αγωγής του ΤΥΠΕΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΣΖΩΞ0-ΘΡΚ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 49-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας (Ευαγγελίας ,Σταύρου και Κλέαρχου Κυριάκη) για αλλαγή πραγματογνώμονα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΕΤΦΩΞ0-ΘΧΦ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 50-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση κωδικού πίστωσης για την συντήρηση σχολικών κτηρίων .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΞ0ΩΞ0-Φ8Ο 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 45-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση δαπανών για την ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό των εθνικών επετείων 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 914ΔΩΞ0-4ΓΦ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 44-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΦΑΝΑΡΙΟΥ» έγκριση της μελέτης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤ1ΖΩΞ0-ΟΓ5 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 240-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΚ6ΩΞ0-40Σ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 32-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣ2ΘΩΞ0-5ΜΛ 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 245-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποϊιας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ9ΛΣΩΞ0-4ΒΝ 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 291-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 118