Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 660ΨΩΞ0-ΙΛ1 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 170 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Τ2ΗΩΞ0-ΤΚ0 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 170 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια λοιπών υλικών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΘ6ΩΞ0-ΡΦΦ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 73ΟΒΩΞ0-1Ι1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 120 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΞΚΩΞ0-ΕΝΠ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 118 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
΄Εξοδα λοπών περαμφερών δραστηριοτήτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ7ΝΩΞ0-ΖΞ1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοσίευση προκηρύξεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 71ΥΓΩΞ0-Σ26 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό δικτύου Δ.Λ.Τ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 66ΓΙΩΞ0-65Δ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 112 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΓΦΩΩΞ0-ΖΤΩ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΛΙ6ΩΞ0-6Ο5 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 108 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λοιποί φόροι ( ΜΤΝ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΑΣΨΩΞ0-ΕΑΕ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/43 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αμοιβές νομικών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΙΟΩΞ0-652 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 106 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΟΓΡΩΞ0-ΝΥΞ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 63ΕΗΩΞ0-Ξ75 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Διάφορα έξοδα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΣΜΩΞ0-Φ0Ι 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 102 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 68ΑΧΩΞ0-ΕΔΛ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 146 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εισφορά ΕΚΟΕΜΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 78ΓΤΩΞ0-ΡΕ4 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίων ζωνών Λιμένα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΣΖΗΩΞ0-Π6Κ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Φοραλογικά πρόστιμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝ2ΕΩΞ0-Μ6Δ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού Χ.ΛΖ.Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΜΝΠΩΞ0-Μ93 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 38 39 40 41 42 45