Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64Ω4ΩΞ0-5ΟΞ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προεραιτική εισφορά υπέρ του δημοσίου γα καταπολέμιση αρουραίων και ακρίδων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝΤΘΩΞ0-ΞΗΒ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω26ΙΩΞ0-33Π 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ.Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΟΜ1ΩΞ0-ΨΙΩ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες για την στελέχωση παραλίας Ναυαγωσώστες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΑΝΧΩΞ0-Η47 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΨΔΧΩΞ0-Κ5Ρ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΧΘ7ΩΞ0-7ΛΒ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα φιλοξενίας φυσικών προσώπων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6447ΩΞ0-ΚΙΑ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
΄Επιπλα Σκεύη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΤΠΠΩΞ0-Α47 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Φόροι τόκων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Δ97ΩΞ0-ΩΦΝ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τηλεπικοινωνιακοί Λογαριασμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΝΝΧΩΞ0-Κ59 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΡΝΩΩΞ0-Ω5Ω 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 128 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7081ΩΞ0-41Γ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 126 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ταχυδρομικά τέλη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω7Ζ7ΩΞ0-Ξ15 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτίρίων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΦΤΚΩΞ0-ΗΒΖ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λογιστική υποστήριξη Δημοτικού Λιμενικου Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΟΧΙΩΞ0-Ψ9Τ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΒΥΜΩΞ0-ΟΘ1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 8%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΨ4ΣΩΞ0-Σ50 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 4%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 62ΡΔΩΞ0-ΝΙ5 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Χαρτόσημο Ο.Γ.Α Συμβάσεων0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΦ6ΩΞ0-ΡΝΧ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 39 40 41 42 43 45