Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α.Δ.Σ για την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι δύο μήνες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΘΙΓ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 10/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για μη κατάργηση / συγχώνευση σχολικών μονάδων Β/θμιας Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-Ξ09 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 9/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για μη κατάργηση / συγχώνευση σχολικών μονάδων Α/θμιας Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΔΗΤ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 8/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για τροποποίηση 308/2011 Α.Δ.Σ που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πάργας έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-09Ξ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 7/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης του άρθρο 17.της παρ 1. της αριθ. 289/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΛΓ9 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Α.Δ.Σ για προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2012 για τις κατηγορίες προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου δύο μήνες Α.Δ.Σ για ένταξη στο πρόγραμμα της Ανοιχτής πρόσκλησης στο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-Σ6Π 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 5/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
« Α.Δ.Σ για ορισμό μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΙΔΧ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 2/2012 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
«Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-Ξ4Β 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 1/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 25 ο Α.Δ.Σ για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 16.022,92€ « Επισκευή και συντήρηση Σχολικών μονάδων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-9ΒΗ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 311 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 24 ο « Α.Δ.Σ για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 114.104,50€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΦΞΙ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 310 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 23 ο Α.Δ.Σ για εφαρμογή του προγράμματος Μερικής Απασχόλησης ( Ν.32501/2004) όπως ισχύει σήμερα .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΔΑΡ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 309 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 22 ο Α.Δ.Σ για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΄Εργων 2012 ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΩΞΡ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 21 ο : Α.Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση ΣΕΣΕΖΑ για την μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων και άλλων οχλουσών αγροτικού τύπου βιοτεχνιών οι οποίες λειτουργούν εντός οικιστικών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΚΝΒ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 307 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 20ο «Α.Δ.Σ για παράταση εργασιών έργου «Διάνοιξη οδού Δ.Δ Χόχλας Δήμου Φαναρίου ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΑΝΠ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 306 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 19 ον «Α.Δ.Σ για έγκριση τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Διάνοιξη οδού Δ.Δ Χόχλας Δήμου Φαναρίου ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-2ΜΗ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 305 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 18 ο : Α.Δ.Σ διόρθωση των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1-β (ΦΕΚ181/Τεύχος Δ) από την θέση Χιλιόμετρο έως την έξοδο προς Τοπική Κοινότητας Αγίας λόγω λανθασμένης τοποθέτησης της γρα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-6ΨΧ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 304 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 17ον «Α.Δ.Σ για αποχαρακτηρισμό των κάτωθι οδών οι οποίες βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Πάργας του Δήμου Πάργας : α- Aπό οδό Ρήγα Φεραίου-Ανεξαρτησίας-Βασιλά - Aλεξάνδρου Μπάγκα β- Aπό οδό Σπύρου Λιβαδά - νέο Τμήμα της 5ης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΥΓΤ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 303 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
16ον «A.Δ.Σ για έγκριση της μελέτης « Ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Πάργας στα σημεία εγκατάστασης υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου ΔΕΗ »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-61Σ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 302 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 15ον «A.Δ.Σ για έγκριση της μελέτης «Κατασκευή έργου προστασίας στην περιοχή ΚΡΕΜΑΣΜΑ Δήμου Πάργας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-649 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 301 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 14ον «Α.Δ.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού οικον. έτους 2011 για εξόφληση οφειλών των πρώην ΑΔΕΠ Δήμου Πάργας και ΚΕΦ Δήμου Φαναρίου »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-0ΕΝ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 300 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 42 43 44 45 46