Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανάκληση της αριθμ.137/2020 απόφασης σχετικά με την έγκριση για 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓΜ4ΩΞ0-ΠΒΟ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΙ9ΩΞ0-ΤΩΠ 04/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 73-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ο65ΩΞ0-0ΤΩ 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 147-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου ,έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦΒΨΩΞ0-4Γ3 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 146-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συμμετοχή του Δήμου Πάργας στην Συμφωνία των Πράσινων Πόλεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΙΣΧΩΞ0-ΒΥΨ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 148-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΤΖΑΩΞ0-ΨΕΙ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 157-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Καναλλακίου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 64Α4ΩΞ0-ΧΝ5 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 156-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου του ΕΠΑΛ Καναλλακίου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΛΩΩΞ0-Α5Ω 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 155-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μεσοποτάμου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΡ7ΩΞ0-ΦΞΟ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 154-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β78ΩΞ0-Ξ2Ω 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 153-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΦ8ΩΞ0-ΝΛΚ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 152-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66ΒΟΩΞ0-ΜΥΙ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 151-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: Έγκριση της υπ` αρθμ. 29/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας περί ανακύκλωσης άχρηστου υλικού Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΑΛΑΩΞ0-ΥΚΔ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 150-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ άριθ.112/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής του παραχωρούμενου σε κοινή χρήση τμήματος της ιδιοκτησίας Παπαχαραλάμπους Χρήστου στην περιοχή «ΦΑΛΟΠΑ» του οικισμού Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝΧΛΩΞ0-ΟΡΜ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 149-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Πάργας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘ1ΛΩΞ0-ΩΚ7 30/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 60-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0Λ5ΩΞ0-ΦΓ3 30/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 138-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση έκτασης 4.015,00τ.μ. της Κοινότητας Λιβαδαρίου για σταυλικές εγκαταστάσεις.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔΨΑΩΞ0-Ω7Τ 29/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 143-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Μετατροπής της Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ) από αναπτυξιακή εταιρεία σε Οργανισμό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣΗΛΩΞ0-1ΩΤ 29/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 142-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος για μείωση 40% των καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου Δεσκείου Γυμνασίου– Λυκείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΑΔΩΞ0-Γ6Φ 29/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 144-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση για 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ24ΩΞ0-Ρ2Υ 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 137-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 46