Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση αίτησης επιδιόρθωσης οδοστρώματος που έχει υποστεί καθίζηση έμπροσθεν καταστήματός με την επωνυμία ‘’ΠΟΝΤΕ’’.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ3ΞΡ46ΜΔΒΖ-ΔΑ2 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 13/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση διάθεσης χώρου άνευ οικονομικού ανταλλάγματος για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Παργινού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στις 12 και 13 Μαΐου 2023 στην θέση ‘’Άγκυρα’’
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ξ4846ΜΔΒΖ-Ι8Β 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση Χοροθέτησης Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών και έγκριση σχετικών παρατάσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΩΔΚ46ΜΔΒΖ-1Κ1 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 8/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επισκευή και αντικατάσταση στα βυθιζόμενα κολωνάκια διαχείρισης κυκλοφορίας στην είσοδο της Χ.Ζ.Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΛ4Μ46ΜΔΒΖ-ΑΓΣ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 7/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή επανάληψη της Απόφασης 21/2023 Πρόσληψη προσωπικού (δίμηνης σύμβασης) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ7ΧΒ46ΜΔΒΖ-ΩΥΠ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή Επανάληψη Απόφαση 19η 2023 Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 669Ο46ΜΔΒΖ-ΞΝΔ 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 19/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατάρτιση τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΔΡ46ΜΔΒΖ-ΧΙ0 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 17/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Π9Ω46ΜΔΒΖ-3Χ3 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 19/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/01/2023 έως 31/01/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΝΟ746ΜΔΒΖ-ΒΑΟ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 15/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/02/2023 έως 28/02/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ0Ε46ΜΔΒΖ-ΡΜ5 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 16/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος 4% ΧΕΠ: Α/73,Α/78,Α/80,Α/83,Α/86
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΒΧΑ46ΜΔΒΖ-Δ16 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ 0,07% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΖΝ546ΜΔΒΖ-ΖΔΣ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΚΗ46ΜΔΒΖ-2ΘΟ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ 0,10% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/81,Α/83
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 68ΙΜ46ΜΔΒΖ-8ΔΑ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 67Ε446ΜΔΒΖ-ΘΣΛ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 66ΛΓ46ΜΔΒΖ-ΟΓ2 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος 8% ΧΕΠ: Α/63,Α/64,Α/65,Α/66,Α/69,Α/79,Α/81,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ56Θ46ΜΔΒΖ-ΟΟΩ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Χαρτόσημο 3% ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ξ3946ΜΔΒΖ-ΛΡΨ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Χαρτοσημο 3% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ2Σ646ΜΔΒΖ-ΜΝ8 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% ΧΕΠ: Α/78,Α/80,Α/86
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΚΟ46ΜΔΒΖ-Π5Ζ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 3 4 5 6 7 80