Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ. Βαλανιδούσσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΦΡΩΩΞ0-01Η 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 18-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης περί ανάκλησης προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΠ4ΩΞ0-Ω9Η 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 381-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αστικού δημοτικού ακινήτου στην τ.κ.Βαλανιδούσσας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΔ1ΩΞ0-ΔΗΡ 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 35-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΛΝΓΩΞ0-Β9Γ 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 31-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 67Ψ9ΩΞ0-ΟΓ0 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 337-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες μεταφοράς μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒ6ΥΩΞ0-ΓΒΦ 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 42-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της αγωγής του Ευθυμίου Γεώργιου του Μιλτιάδη ,κατοίκου Καναλλακίου Πρέβεζας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΚΤ3ΩΞ0-ΘΡΨ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 328-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της αγωγής του Γεωργάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα ,κατοίκου Βράχου Πρέβεζας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣΠ5ΩΞ0-25Χ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 359-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικού ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΦΙΩΞ0-Ξ41 03/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 43-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α΄υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Πάργας έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣ61ΩΞ0-ΑΛ7 01/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 39-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 976ΗΩΞ0-8Η5 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 40-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ68ΝΩΞ0-08Β 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 36-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας κατά της αγωγής των Τάσση Ανδρέα και Κριτσιμά Χριστίνας (εργατικές διαφορές).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΞΥΕΩΞ0-ΖΡΥ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 12-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Χ47ΩΞ0-ΓΟΡ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 41-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση αίτησης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας για την αντικατάσταση πραγματογνώμονα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 96ΛΞΩΞ0-Μ4Ω 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 38-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μον. Πρωτ. Πρέβεζας προς αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Γάκη Νικ. Αναστασίας .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨ0ΡΩΞ0-Κ9Η 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 37-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Δ΄Τρίμηνο έτους 2022)”
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΠ1ΩΞ0-ΥΚΥ 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 27-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου μηνός Ιανουαρίου 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΠΑΟΩΞ0-Ν1Δ 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 29-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου μηνός Δεκεμβρίου 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΨΥ0ΩΞ0-8ΦΔ 22/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 28-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩΞ0-ΘΦ8 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 263-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 118