Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λοιποί φόροι ( ΜΤΝ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΑΣΨΩΞ0-ΕΑΕ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/43 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λογιστική υποστήριξη Δημοτικού Λιμενικου Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΟΧΙΩΞ0-Ψ9Τ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΟΓΡΩΞ0-ΝΥΞ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 68ΑΧΩΞ0-ΕΔΛ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 146 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΒΥΜΩΞ0-ΟΘ1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίων ζωνών Λιμένα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΣΖΗΩΞ0-Π6Κ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού Χ.ΛΖ.Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΜΝΠΩΞ0-Μ93 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64Ω4ΩΞ0-5ΟΞ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω26ΙΩΞ0-33Π 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ.Λ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΟΜ1ΩΞ0-ΨΙΩ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες για την στελέχωση παραλίας Ναυαγωσώστες)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΑΝΧΩΞ0-Η47 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΧΘ7ΩΞ0-7ΛΒ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
΄Επιπλα Σκεύη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΤΠΠΩΞ0-Α47 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΡΝΩΩΞ0-Ω5Ω 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 128 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7081ΩΞ0-41Γ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 126 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτίρίων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΦΤΚΩΞ0-ΗΒΖ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια λοιπών υλικών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΘ6ΩΞ0-ΡΦΦ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 73ΟΒΩΞ0-1Ι1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 120 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΞΚΩΞ0-ΕΝΠ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 118 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
΄Εξοδα λοπών περαμφερών δραστηριοτήτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ7ΝΩΞ0-ΖΞ1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 73 74 75 76 77 80