Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φοραλογικά πρόστιμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝ2ΕΩΞ0-Μ6Δ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προεραιτική εισφορά υπέρ του δημοσίου γα καταπολέμιση αρουραίων και ακρίδων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝΤΘΩΞ0-ΞΗΒ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΨΔΧΩΞ0-Κ5Ρ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα φιλοξενίας φυσικών προσώπων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6447ΩΞ0-ΚΙΑ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Φόροι τόκων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Δ97ΩΞ0-ΩΦΝ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τηλεπικοινωνιακοί Λογαριασμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΝΝΧΩΞ0-Κ59 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ταχυδρομικά τέλη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω7Ζ7ΩΞ0-Ξ15 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λογιστική υποστήριξη Δημοτικού Λιμενικου Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΟΧΙΩΞ0-Ψ9Τ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΒΥΜΩΞ0-ΟΘ1 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Χαρτόσημο Ο.Γ.Α Συμβάσεων0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΦ6ΩΞ0-ΡΝΧ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση Ε.Α.Α ΔΗ. Σ0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΛΓΟΩΞ0-ΩΤΒ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εισφορές σε ΙΚΑ (Εργαζόμενου και εργοδότη )
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω3Δ0ΩΞ0-ΟΛΠ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ειδική εισφορά ΟΑΕΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΠΙΩΞ0-3ΦΤ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση χαρτοσήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω6ΠΩΩΞ0-59Θ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 20%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Β6ΒΩΞ0-Ψ7Χ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 8%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΨ4ΣΩΞ0-Σ50 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 4%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 62ΡΔΩΞ0-ΝΙ5 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
29/2016 Α.Δ.Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ8ΜΔΩΞ0-Υ67 12/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 29/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω3ΠΒΩΞ0-ΝΓ1 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 555/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΔΨΩΩΞ0-ΦΟΟ 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 466/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 93 94 95 96 97 98