Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόφαση μη επιβολής προστίμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΨΒΩΞ0-2ΚΥ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 9/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ» που βρίσκεται στο Καναλλάκι λόγω: α. Αλλαγής επωνυμίας της ιδιοκτήτριας εταιρείας και β. Προσθήκης παροχής διατροφής των νηπίων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3Μ8ΩΞ0-6ΙΔ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 8/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6/2021: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΙΙΩΞ0-ΝΜΚ 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 482 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5/2021 " Εντολή Μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Πάργας "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΟΦ1ΩΞ0-0ΣΜ 15/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 488/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
εγκριση κατ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Η7ΩΞ0-Π3Π 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: αριθμ. αποφ.3/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
έγκριση κατ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Α1ΩΞ0-ΗΞ1 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: αριθμ. αποφ.3/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΡΙΩΞ0-65Γ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 7586/31-07-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 648/2020 "Πρόσληψη ενός χειριστή μηχανημάτων με σύμβαση ΙΔΟΧ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓΜΞΩΞ0-ΝΞΚ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 13409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 636/2020: Υπερωριακή απασχόληση δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Πάργας για την διοικητική υπηρεσία (γραμματειακή υποστήριξη και πρακτικογράφου Διοκητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Πάργας ) για το έτος 2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 964ΝΩΞ0-ΠΚΤ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 13288 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.635/2020 :Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2021 της υπαλλήλου Χαλκή Παρασκευής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦ1ΧΩΞ0-4ΩΒ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 13287 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισµός ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων του ∆ήµου Πάργας για το έτος 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 607ΒΩΞ0-ΘΙΒ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Αρ.αποφ.592/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 645/2020" : Αναστολή πρακτικής άσκησης σπουδαστών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΦ2ΩΞ0-4ΨΠ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 13370 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 644/2020 : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΚΙΩΞ0-ΚΨΠ 30/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 13369 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός υπαλλήλου ως Υπευθύνου Αποθήκης Τμήματος Κίνησης Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒ1ΣΩΞ0-ΡΝΛ 30/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 643/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 637/2020 " Αναστολή και επιμήκυνση απασχόλησης ωφελούμενων της αριθμ.4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ξ2ΓΩΞ0-ΓΓΖ 29/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 13297 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 633-2020 " Ανάθεση πενθ/ρης εργασίας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94ΘΡΩΞ0-Σ1Γ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 633 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση τριμελούς οργάνου του άρθρου 7 του ν. 4440/2016».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΟΕΩΞ0-ΑΟΡ 23/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 624/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 606/2020 : Πρόσληψη προσωπικού για πέντε ημερομίσθια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓΩΒΩΞ0-ΨΞΑ 11/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 12714 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Μετακίνηση υπαλλήλου στη ΔΕΗ Πρέβεζας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΙΗΩΞ0-Μ97 11/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 12700/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Λ83ΩΞ0-ΠΔ7 01/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 12269/01-12-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 120