Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 98Ρ8ΩΞ0-Π0Λ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3500/02-04-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 108/2021 : Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΞΓΩΞ0-4ΥΖ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3590 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε φορέα του δημοσίου τομέα του Ειδικού Συνεργάτη Σκούρα Αλέξανδρου του Ιωσήφ κλάδου ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ψ4ΝΩΞ0-ΟΗ2 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 325/13-01-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Λ28ΩΞ0-ΜΣΑ 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3376/31-03-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 63/2021: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΚ7ΩΞ0-Π6Φ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2608 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διακήρυξη για την μίσθωση ακινήτων για χώρο στάθμευσης αυτικινήτων (πάρκινγκ) στην Κοινότητα Καναλλακίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΚΖΩΞ0-ΔΓΜ 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2961/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διακήρυξη εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου Καναλλάκι
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ι83ΩΞ0-Ε2Χ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2923/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 82/2021 : Πρόσληψη εργατών για (5) πέντε ημερομίσθια τον μήνα Μάρτιο 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Β5ΤΩΞ0-ΒΟΝ 19/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2882 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός στατιστικών ανταποκριτών Δήμου Πάργας και ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94ΡΟΩΞ0-Χ0Ι 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 55/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δήμου Πάργας».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΥ1ΩΞ0-08Β 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 64/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ 7996 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας>>.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓΣΤΩΞ0-ΞΧ6 16/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2631 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 31/2021 :Διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης δοκίμων υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με την 3Κ/2018 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚΦΠΩΞ0-6ΦΣ 12/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1650 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 51/2001: Χορήγηση Μ.Κ.σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ζ03ΩΞ0-ΓΝΜ 12/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2274 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 47/2021 : Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση Μ.Κ.σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΕΔΩΞ0-ΒΗ0 12/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2273 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 62/2021: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση Μ.Κ. σε υπαλλήλο του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Σ72ΩΞ0-Π1Ψ 12/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2609 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 57/2021 :Παράταση σύμβασης χειριστή μηχανημάτων , με σύμβαση ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2ΛΓΩΞ0-0ΞΗ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2386 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΤΣΩΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΤΑ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Δ8ΦΩΞ0-ΣΩΓ 09/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1579/09-03-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 601/2020 " Πρόσληψη Ειδική Συνεργάτιδας "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΩΡ6ΩΞ0-ΩΔΓ 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 12605 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕ3ΞΩΞ0-ΠΘ3 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 27/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ για Μ.Κ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΖΩΡΩΞ0-ΣΛΘ 05/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 95 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 122