Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 208-2021: Πρόσληψη Μαγείρισσας για Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πάργας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓ69ΩΞ0-Μ22 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6256 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 211-2021 : Πρόσληψη προσωπικού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ6ΤΩΞ0-2Ξ0 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6316 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έγκριση της σχετικής μελέτης επί της οδού Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ο2ΤΩΞ0-Φ7Δ 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 205/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 198/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΑΛΩΞ0-ΜΙΚ 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5836 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 199/2021 : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΝ4ΩΞ0-Υ05 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5857 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο κ. Πιτσαρό Σπυρίδωνα»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω04ΛΩΞ0-ΒΔΛ 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 188/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 200/2021 : Πρόσληψη Αποστόλου Σοφίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΘΩΩΞ0-ΣΛ0 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5882 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΒ0ΩΞ0-ΗΦΡ 31/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5806/31-5-21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 178/2021 " Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Κ1ΘΩΞ0-1ΝΓ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5490 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 186-2021 :Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια λήψης μέτρων για τον covid-19.:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΞΒΩΞ0-ΙΜΗ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5735 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 185/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧΜ7ΩΞ0-89Β 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5709 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΩΓΩΞ0-5ΙΒ 27/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 3509 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2Κ4ΩΞ0-ΦΝΗ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5348/21-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 176/202: " Πρόσληψη εργατών για 5 ημερομίσθια,μηνός Μαΐου 2021."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΦΔΩΞ0-ΠΒΜ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5472 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κοινή Απόφαση Αμοιβαίας Μετάταξης Σούρδη Κ.-Λακουμέντα Αγγ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕ29ΩΞ0-ΘΙΛ 21/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 12069 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 172/2021 " Λύση απόσπασης υπαλλήλου"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΚΕΩΞ0-ΝΒΩ 21/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5216 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 168/021 " Παράταση της απασχόλησης των ωφελούμενων της 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΛΘΜΩΞ0-ΕΛ9 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ Δ.ΠΑΡΓΑΣ», σύμφωνα με σύμ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 96ΡΡΩΞ0-605 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4722/05-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ », σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΣ3ΩΞ0-ΖΛΤ 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4723/05-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΜΛ0ΩΞ0-3ΜΣ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 170/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 124