Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου της κοινότητας Καναλλακίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΓΓΩΞ0-6ΚΒ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 570/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗY 7976 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΟΑΩΞ0-21Θ 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12517/25-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 6004 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ6ΔΕΩΞ0-ΗΔΨ 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12516/23-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5 ΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 64Ξ5ΩΞ0-5Μ2 24/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12488/24-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΖΗΩΞ0-ΔΤΕ 18/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12086/12-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού από τον Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό με την επωνυμία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», που βρίσκεται στο Καναλλάκι, Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΔΕΩΞ0-ΧΨΛ 17/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 552/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.161/2021 –σε ορθή επανάληψη- απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΥ5ΩΞ0-ΠΛΥ 17/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 555/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου αντί μειωμένου ωραρίου στον Χατζή Γεώργιο του Αλεξάνδρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΣΖ7ΩΞ0-5Θ4 16/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12136/16-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση ομάδας εργασίας του ΣΦΗΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑ24ΩΞ0-7ΨΒ 16/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 543/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠ0ΘΩΞ0-ΞΟΦ 12/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12034/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑ3ΞΩΞ0-ΤΔΨ 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11336/25-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΤΔΩΞ0-Ρ9Π 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11928/09-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 642ΦΩΞ0-Ο08 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12032/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΥΟ7ΩΞ0-201 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12033/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΟΛΩΞ0-0ΚΠ 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12030/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού από τον Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό με την επωνυμία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», που βρίσκεται στο Καναλλάκι, Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΙΠΩΞ0-3ΩΕ 09/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 523-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡ06ΩΞ0-73Σ 03/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 513/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ3ΕΩΞ0-72Β 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11621/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΠΑΠΠΑΣ ΑΔΑΜ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΙΜΩΞ0-ΕΔΞ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11623/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94ΥΧΩΞ0-1ΣΙ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11624-02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 130