ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4-2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΚΔΩΞ0-0ΑΨ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9358/23-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Δ53ΩΞ0-203 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 425/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9662ΩΞ0-ΝΔ0 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9107/15/09/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης διάρκειας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΖΡΩΞ0-0ΙΦ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9057/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή λειτουργίας του 1ου Δημοτικού σχολείου-Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου-ΕΠΑ.Λ Καναλλακίου. Λειτουργία Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Καναλλακίου κατά τις απογευματινές ώρες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩΞ0-ΥΕΤ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 417/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης του συλλόγου (ΕΡΜΗΣ) Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΟΛΩΞ0-16Ρ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 407/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΘΛΞΩΞ0-8ΧΝ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 8927 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 409/2020 "Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΤΠΩΞ0-Ζ84 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 8906 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΣΣΗ ΑΝΔΡΕΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΙ5ΩΞ0-ΦΕΖ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 8803/07-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Ορισμός χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο ».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Υ6ΠΩΞ0-ΙΘ1 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 404/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ι74ΩΞ0-Ξ7Α 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 397/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΑΕΩΞ0-Ξ6Φ 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 8579/01-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΞ0ΩΞ0-ΧΟ1 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 8547/31-08-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Α13ΩΞ0-Ρ7Ε 01/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 390/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΑ2ΩΞ0-ΗΛΒ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 8548 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10Β Ν 3861/10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 386/2020: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ λόγω covid-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦ62ΩΞ0-ΒΣΟ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 8528 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 385/2020 " Έγκριση πρακτικής άσκησης της Στράτη Δάφνης του Αναστασίου"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΩΦ5ΩΞ0-ΚΔΓ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 8474 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Η2ΩΞ0-ΓΡΓ 20/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 368/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδιάς «Λούνα Παρκ» στην πλατεία της Τ.Κ.Αμμουδιάς στον ΜUKAJ FESTIM TOY KADRI.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Ι0ΩΞ0-3Υ3 12/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 361/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου για την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των ναυαγοσωστών του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΨ4ΩΞ0-ΝΑ0 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 350-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 13