Σύσταση δημοτικής επιτροπής ισότητας των φύλων και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.