Τροποποίηση της αριθμ.36/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί παράτασης της μίσθωσης των καλλιεργήσιμων αγροτεμαχίων του Δήμου με εξαίρεση του αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λούτσας στη θέση «κλιμάτι».