Πληρωμή τακτικού ελέγχου των οικον.καταστάσεων της απογραφής έναρξης 1-1-2015 ,χρησης 2015,2016 και 2017