Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Ιούνιο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης των φθορών