ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07/06/2020

Δευτέρα 06 Ιούλιος 2020 10:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, μετά παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων τροχήλατων,αυτοκινούμενων ή μη, αναψυκτηρίων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ). 2. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού–παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής). 3. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «παλαιά σκουπίδια» για χρήση σκοπευτηρίου. 4. Καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου « Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Κ.. Καναλλακίου Δήμου Πάργας » και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου. 5. Έγκριση πρώτου πρακτικού του έργου «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας». 6. Έγκριση πρώτου πρακτικού του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Κ.Καναλλακίου». 7. Άσκηση η μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 112/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας κατά του Κωνσταντίνου Ράπτη. 8. Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 18/2020 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Πρέβεζας του Αντωνίου Κωνσταντά.

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Δευτέρα 29 Ιούνιος 2020 19:00
Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ. Πάργας     στην  Πάργα   στις 29 -6- 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην  Ζώτου Γεωργία έμπροσθεν του καταστήματός της. 2.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Ντούκα Ανδριανό. 3.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Ευθυμίου Ιωάννη  . 4.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Τσανεκλίδη Χαράλαμπο . 5.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Κωνσταντά Αντώνιο  έμπροσθεν του καταστήματός του . 6.Αποδοχή διαχείρισης καταδυτικού πάρκου.                                      Ο  Πρόεδρος του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Πάργας                                                                    Νήρας Ιωάννης      

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26/6/2020

Παρασκευή 26 Ιούνιος 2020 19:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Καναλάκι την  26/06/2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Εισηγήτρια κ. Θ. Τσιλιμπώκου)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια )
 3. Αποδοχή και αναμόρφωση 2ης Τροποποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002148  (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 4. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Κ.  Πάργας» (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 5. Αποδοχή και διάθεση  πίστωσης 24000,00€  από πιστώσεις ΣΕΑΠ 530  Ηπείρου  με τίτλο « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 » για  το υποέργο «Επιχορήγηση Δήμου Πάργας για  το  έργο  Δίκτυο Αποχέτευσης στην περιοχή ΒΑΛΤΟΣ  του Δήμου Πάργας. (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 6. Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ  με  την επωνυμία Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάργας «Γεώργιος Γ. Θέμελης» (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 7. Λήψη απόφασης για μείωση μισθώματος κατά 40% επαγγελματικών μισθώσεων αστικών ακινήτων του δήμου για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/Τ.Α). (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 8. Απένταξη και αποχώρηση του Δήμου Πάργας  από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Εισηγήτρια κ. Θ. Τσιλιμπώκου)
 9. Έγκριση του νέου Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής κ. Γ. Γιαννόπουλος)
 10. Έγκριση του νέου Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου (Εισηγητής κ. Πιτσαρός )
 11. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής – εκποίησης σιδηρών αντικειμένων και άχρηστου υλικού(Εισηγητής κ. Δ. Παππάς)
 12. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για το μήνα Ιούλιο 2020 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθορών (Εισηγητής κ. Σιδέρης Απ.)
 1. Τροποποίηση της με αρθμ. 36/2020 απόφασης του ΔΣ περί παράτασης της μίσθωσης των καλλιεργήσιμων αγροτεμαχίων του Δήμου με εξαίρεση του αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λούτσας στη θέση «Κλιμάτι». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
 2. Αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενεργοποίηση του Προγράμματος «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ» του ΥΠΕΝ (Εισηγητής κ. Μάρκου)
 3. Έγκριση μεταφοράς του γραφείου ανταποκριτή του ΕΦΚΑ στη ΔΚ Πάργας από το κατάστημα της οδού Λιβαδά στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου της Πάργας επί της οδού Β.Ε. Βασιλά. (Εισηγητής κ. Γκίζας)
 4. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο έργο (πράξη) του πλαισίου του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16/06/2020

Τρίτη 16 Ιούνιος 2020 09:00
Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-06-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα  09.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Καθορισμός όρων διαγωνισμού  του έργου « Αποκατάσταση οδοποιίας  Δ.Κ.. Καναλλακίου Δήμου Πάργας » και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
 2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού  του έργου « Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της Δ.Κ. Καναλλακίου » και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
 3. Άσκηση διεκδικητικής αγωγής κατά των Οδυσσέα Τάσση ,Αννα Τάσση και Χριστίνα Τάσση για κατεχόμενη έκταση 1.127,00 τ.μ.  στη θέση «Οξυδάς» τ.κ. Λούτσας.
 4. Ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του δημοτικού κτηρίου (Δημαρχείο) σε ιδιώτη .
 5. Ανάκληση της αριθ. 130/2018 απόφασης σχετικά με το έργο «Προμήθειας και τοποθέτησης τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πάργας»
 6. Απαλλαγή δημοτικών τελών
 

Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 11/06/20

Παρασκευή 12 Ιούνιος 2020 14:30
Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας που θα γίνει στις  12/06/2020, ημέρα Παρασκευή & ώρα 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού  Καταστήματος Δήμου Πάργας στο Καναλάκι. Θέματα:   
 • Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Εξουσιοδότηση οικονομικού διαχειριστή για την κίνηση του αρίθμ. 392/296038-97 τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα.
 • Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή ή ανακύκλωση άχρηστων υλικών.
 • Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμετάλλευση κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου.

Τακτική Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Δήμου Πάργας 12/06/2020

Παρασκευή 12 Ιούνιος 2020 13:00
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας που θα γίνει στις 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή & ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Πάργας στο Καναλάκι. Θέματα: 1. Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 2. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή ή ανακύκλωση άχρηστων υλικών. 3. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμετάλλευση κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Καναλακίου.  

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29/05/2020

Παρασκευή 29 Μάιος 2020 09:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Εξέταση αιτήματος του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών». (τ.κ. ΘΕΜΕΛΟΥ)
 2. Τροποποίηση του κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29/05/2020

Παρασκευή 29 Μάιος 2020 10:00
Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-05-2020, ημέρα Παρασκευή    και ώρα  10.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 2. Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων γενικών καθηκόντων και ενός οδηγού με τετράμηνη σύμβαση για κάλυψη εποχικών αναγκών.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/05/20

Παρασκευή 29 Μάιος 2020 19:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, την  29/05/2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγήτρια κ. Θ. Τσιλιμπώκου)
 2. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για το μήνα Ιούνιο 2020 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθορών (Εισηγητής κ. Σιδέρης Απ.)
 3. Πρόσληψη τριών υπαλλήλων γενικών καθηκόντων και ενός οδηγού με τετράμηνη σύμβαση για κάλυψη εποχικών αναγκών (Εισηγητής κ. Β. Γκίζας)
 4. Καθορισμός δικαιούχων αιρετών-μελών του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2020. (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 5. Σύσταση δημοτικής επιτροπής ισότητας των φύλων και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της (Εισηγήτρια Α. Ρεπάνη)
 6. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 7. Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας μας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.(Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 9. Γνωμοδότηση για τον ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος (Α.Α. γης) προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Πάργας. (Εισηγήτρια κ. Β. Λαμπρούση)
 10. Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας ύψους 27.364,35€ για εξόφληση παλαιών οφειλών (Εισηγήτρια Α. Ρεπάνη)
 11. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020. (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 12. Τροποποίηση της με αρθμ. 176/2020 απόφασης του ΔΣ έγκρισης τοποθέτησης-εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας του ΤΟΕΒ Αχέροντα με δωρεάν παραχώρηση χρήσης έκτασης 15.000,00 (δεκαπέντε χιλιάδες) τετραγωνικών μέτρων στην θέση «ΛΑΚΑ ΚΑΤΕΡΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας  Θεμέλου. (Εισηγητής κ. Χαλικιάς Μιχάλης).
 13. Β' Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής κ. Χαλικιάς Μιχάλης).
 14. Έγκριση παραχώρησης λωρίδας ρυμοτομικού τμήματος στο Ο.Τ. 102 οικοπέδου ιδιοκτησίας Θωμά Λουκούμη του Χρήστου επί της οδού Απ. Σάββα στο Καναλάκι. (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 15. Έγκριση εισόδου – εξόδου σε επιχείρηση (Βιοτεχνία πλυσίματος και καθαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων) επί δημοτικής οδού εκτός οικισμού της Αγ. Κυριακής της Δ.Κ. Πάργας» (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 16. Έγκριση εισόδου – εξόδου σε επιχείρηση (Βιοτεχνία μεταλλοτεχνίας) επί αγροτικής οδού εκτός σχεδίου του αναδασμού αγροκτήματος Καναλακίου» (Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας για τη λειτουργία τροχήλατων, αυτοκινούμενων  ή μη, αναψυκτηρίων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ) και θαλασσίων μέσων αναψυχής (ΘΜΑ) (Εισηγήτρια κ. Θ. Τσιλιμπώκου)
 18. Λήψη απόφασης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 19. Έκφραση γνώμης επί σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του ΦΟΣΔΑ Ηπείρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 27/5/2020

Τετάρτη 27 Μάιος 2020 12:00
Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 27-05-2020, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  12.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με θέμα ημερήσιας διάταξης  «Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Πάργας»  
1 2 3 26