ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23/12/2019

Δευτέρα 23 Δεκέμβριος 2019 19:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Συμπληρωματική κατανομή  πιστώσεων έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.(εισηγητής κ. Χαλικιάς Μ.)
 2. Πρόσληψη  προσωπικού λόγω ειδικής άδειας  τακτικού υπαλλήλου, μοναδικού κλάδου, ΠΕ  Πολιτικών  Μηχανικών(εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Χωροθέτηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων.(εισηγητής κ. Δημητρίου Γ.)
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου ειδική συνεδρίαση 23/12/2019

Δευτέρα 23 Δεκέμβριος 2019 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ, στο Καναλλάκι, την 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
 1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάργας, έτους 2020. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Έγκριση  απολογισμού,  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/12/2019

Δευτέρα 23 Δεκέμβριος 2019 09:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23-12-2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, έτους 2020, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 184/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 2. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση  σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.
 3. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου της Δ.Ε. Πάργας.
 4. Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 5. Ορισμός δικηγόρου για μετάβαση στην Αθήνα για λήψη εγγράφων σχετικών με διαθήκη Ελένης Τζίμα.
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης ΔΕ Πάργας».
 7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
 8. Παράταση του Έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ"
 9.  Παράταση του Έργου "Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Φαναρίου (Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ-11Β)"
 10. Παράταση προθεσμίας  του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 18/12/2019

Παρασκευή 18 Δεκέμβριος 2020 13:30
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   η  οποία   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  18-12- 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1.-Έγκριση προσχεδίου προυπ/σμού οικον.έτους 2020.  

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 18/12/2019

Παρασκευή 18 Δεκέμβριος 2020 13:00
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   η  οποία   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  18-12- 2019  ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1.- Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2020. 2.-Παραλαβή μελέτης «επικαιροποίηση-συμπλήρωση σχεδιασμού έργων προστα σίας και αναβάθμισης παράκτιου μετώπου πόλεως Πάργας-προμελέτη λιμενικών έργων και προκαταρκτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων προστασίας και αναβάθμισης παρακτίου μετώπου πόλεως Πάργας» .

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11/12/2019

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την 11/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύναψη σύμβασης με το Ταμείο για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Εισπράξεων του Δήμου Πάργας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Ζαχαριά Νικόλαου για υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 2. Υπαγωγή των οφειλών του Δήμου Πάργας προς την ΑΑΔΕ (Πάγια ρύθμιση οφειλών) και πληρωμή προστίμων στο ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής κ. Κώτσης)
 4. Αναπροσαρμογή  ή μη ανταποδοτικών τελών για το έτος 2020. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 5. Ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας καθαριότητας του Δημοτικού Μεγάρου και λοιπών Υπηρεσιών ΔΕ Φαναρίου Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ.  Δήμαρχος)
 6. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας  εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Ιανουάριο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης των φθορών στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας (Εισηγητής κ. Σιδέρης Απ.)
 7. Λήψη οριστικής απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΤΣ)» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2020. (Εισηγητής κ. Κοντοδήμα Ευφρ.)
 9. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017» στην Πρόσκληση με αρ.πρωτ.31630 28/6/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. (Εισηγήτρια κ. Κοντοδήμα Ευφρ.)
 10. Τροποποίηση της συμμετοχής του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου και συμμετοχή του Δήμου στο υπερβάλλον ποσό με ιδίους πόρους» (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
 11. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.(εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 12. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου της Δ.Ε. Πάργας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 13. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Πάργας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 10/12/2019

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019 09:00
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:   1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2020. 2. Διατύπωση προτάσεων - απόψεων επί του προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας οικονομικού έτους 2020 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 9:00π.μ. στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 09/12/2019

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019 09:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09-12-2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1.  Aναπροσαρμογή ή μη ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2020.
 2. Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Πάργας.
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης ΔΕ Πάργας».
 4. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
 5. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση Χουλιάρα Αθανάσιου.
 6. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σε υποθέσεις της εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.
 7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού δημοτικού ακινήτου επί της οδού Β. Βασιλά στην Πάργα.
 8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Πρόσκληση Τουριστικής Επιτροπής 2/12/2019

Δευτέρα 02 Δεκέμβριος 2019 17:30

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου  Πάργας  που θα πραγματοποιηθεί   στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου  Πάργας την 2/11/2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Θ  Ε  Μ  Α  Τ Α:

 1. Διαφημιστικά έντυπα για την τουριστική προβολή του Δήμου μας
 2. Συμμετοχή του δήμου στην έκθεση BRIDAL, WEDDING DESTINATION(προορισμός γάμων) από 11/1/2020 έως 13/1/2020.
 3. Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση ITB στο Βερολίνο από 4/3/2020 έως 8/3/2020

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 28/11/2019

Σάββατο 28 Νοέμβριος 2020 12:00
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   η  οποία   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  28-11- 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :   1.- Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  στην τράπεζα Πειραιώς  
1 2 3 4 24