ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 01/04/20

Τετάρτη 01 Απρίλιος 2020 15:30
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας που θα γίνει στις  01/04/2020, ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού  Καταστήματος Δήμου Πάργας στο Καναλάκι. Θέματα:
 1. Κατακύρωση διαγωνισμού μειοδοτικού διαγωνισμού για λογιστική υποστήριξη & παρακολούθηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Συγκρότηση & λειτουργία για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας».

Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 24/2/2020

Τρίτη 24 Μάρτιος 2020 09:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020)και με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 2. Έγκριση αποφάσεων δημάρχου που αφορούν απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών και προμηθειών εξοπλισμού λόγω κατεπείγοντος 3. Διαγραφές ποσών που αφορούν τέλη ύδρευσης

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 16/3/2020

Δευτέρα 16 Μάρτιος 2020 15:00
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   που   θα  πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς (τηλεφωνικώς) λόγω  των  κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  ,για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  και  σύμφωνα με  την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης  περιορισμού της διάδοσής του»,την αρ.18318/13-3-2020 ΥΠ.ΕΣ.«Σύγκληση  συλλογι- κών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊούCOVID19»,τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 16 -3- 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1.- Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας σύμφωνα με την αριθ.30/2020 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου Πάργας. 2.- Έγκριση εξόφλησης προστίμου στο Κεντρικό  Λιμεναρχείο  Ηγουμενίτσας . 3.- Α΄υποχρεωτική αναμόρφωση του προυπ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  οικον.έτους 2020. 4.- Παραχώρηση κοιν.χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για σταθμευση αυτοκινήτων την 28-3-2020 στην PORSHE CLUB GREECE. 5.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Παππά Κωνσταντίνο, για τοποθέτηση εμπορευμάτων με σταντ  έμπροσθεν του καταστήματος του επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας. 6.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Βουρεκά Ευαγγελία, για τοποθέτηση εμπορευμάτων με σταντ έμπροσθεν του καταστήματος της επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας. 7.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Κοινοπραξία Λεμβούχων Μεταφορέων επιβατών Πάργας, για τοποθέτηση κιοσκιού –εκδοτηρίου εισιτηρίων  επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας. 8.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Ζαχαριά Ηλία, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  έμπροσθεν του καταστήματος του επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας. 9.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Γκίκα Σπυρίδωνα, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος του επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας. 10.-Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας ,παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020.    

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/2/2020

Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020 09:00
 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 2. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο.
 3. Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για διάστημα 8 μηνών ( εισηγητής κα.Γιάγια )
 4. Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για ναυαγοσωστική κάλυψη για  διάστημα  4 μηνών  
 5. Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για πυροπροστασία
 6. Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για πολιτική προστασία  (1 υδραυλικός και 1 χειριστής μηχανημάτων)
 7. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 4/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας σε απαίτηση του Νάκου Χαρίτωνα.
 8. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 3/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας σε απαίτηση του Αθανασίου Γαβριήλ..
 9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28/02/2020

Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την 28/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,2του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:  
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (εισηγήτρια Θ. Τσιλιμπώκου)
 2. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας  εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Φεβρουάριο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης των φθορών, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας (Εισηγητής κ. Σιδέρης Απ.)
 3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020 «0011383642» και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.
 4. Παραχώρηση λωρίδας οικοπέδου εντός του  οικισμού Ανθούσας  που συνορεύει με κοινόχρηστη οδό για μελλοντική διαπλάτυνση.
 5. Ανάθεση του έργου της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου σε ιδιώτη.(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 6. Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Δ.Ε. Πάργας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 7. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του Λιμενικού Ταμείου Πάργας και των υπ΄αριθμ, 151/2019 και 173/2019 αποφάσεων του  δημοτικού συμβουλίου συγκρότησης Τουριστικής Επιτροπής και Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με αντικατάσταση αποχωρήσαντος μέλους (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
 9. Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 10. 1η  Κατανομή  πιστώσεων έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών   σχολείων.     
 11. Ορισμός  εκπροσώπου σας καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας μας και εκτός της ζώνης ευθύνης του ‘‘Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’’ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.(Εισηγητής κ. Δ. Μάρκου)
 12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής  ή όχι Δακοκτονίας περιόδου 2020.

Έκτακτη Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 24/02/2020

Τρίτη 25 Φεβρουάριος 2020 15:30
Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας που θα γίνει στις 25/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Πάργας στο Καναλάκι. Θέματα: 1. Συζήτηση σχετικά με την επιπλέον προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία.

Πρόσκληση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24/02/2020

Δευτέρα 24 Φεβρουάριος 2020 14:00
Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας που θα γίνει στις  24/02/2020, ημέρα Δευτέρα & ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού  Καταστήματος Δήμου Πάργας στο Καναλάκι. Θέματα:
 1. Σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας Λογιστή, για λογιστική υποστήριξη της Σχολ.Επιτροπής.
 2. Γνωμοδότηση με αριθμό πρωτ. 1465/19.02.2020 της Νομικής Συμβούλου Δήμου Πάργας σχετικά με Κυλικείο Γυμνασίου-Λυκείου Καναλακίου.

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Λιμενικού Ταμείου Πάργας 21/02/2020

Παρασκευή 21 Φεβρουάριος 2020 13:30
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   που   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις 21 -2- 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1.- Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας ,παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020. 2.- Παραχώρηση κοιν.χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για τοποθέτηση ικριωμάτων . 3.- Διαγραφή  λανθασμένης χρέωσης σε βεβαιωτικό κατάλογο . 4.-Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση καθαριότητας χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας  .

Πρόσκληση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου 17/02/2020

Δευτέρα 17 Φεβρουάριος 2020 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την  Δευτέρα  17/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65,§ 2 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση, με μοναδικό θέμα: Συζήτηση για το  δάσος Αλωνακίου – Κερέντζας της Τ.Κ. Βαλανιδορράχης.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12/02/2020

Τετάρτη 12 Φεβρουάριος 2020 09:00
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-02-2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση: α. στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, στις 21/02/2020 σε υπόθεση Κωνσταντίνου Κυριάκη  και β. στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων (Ακυρωτικό) στις 26/02/2020 σε υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΣ Α.Ε" στις 26/02/2020.
 2. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 188/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής.
 3. Εξέταση ένστασης και έγκριση ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού δημοτικού  αστικού ακινήτου επί της  οδού Β.Βασιλά στην  Πάργα.
 4. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την  εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου επί των οδών Σαντοβίτσης 7-9 στην Κυψέλη Αθηνών.
 5. Διαγραφές ή επιστροφές ποσών σε δημότες.
1 2 3 4 5 26