ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26/11/2019

Τρίτη 26 Νοέμβριος 2019 09:00
Τα μέλη καλούνται  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-11-2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση απολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών για τις χρήσεις  οικονομικών ετών 2015, 2016 και 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.
 2. Σύνταξη έκθεσης και προέγκριση του απολογισμού,  ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του Δήμου Πάργας.
 

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25/11/2019

Δευτέρα 25 Νοέμβριος 2019 14:00
Τα μέλη καλούνται  σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων  τακτικού προσωπικού έτους 2020.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων  εποχικού προσωπικού έτους 2020.
Η λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το Δήμο λόγω καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 26/11/2019.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25/11/2019

Δευτέρα 25 Νοέμβριος 2019 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με την τράπεζα Πειραιώς για παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Εισπράξεων του Δήμου Πάργας (Εισηγητής κ. Κώτσης Μ.)
 2. Ορισμός του Δημάρχου κ. Νικολάου Ζαχαριά ως εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Town Twinning action between Turkey and The EU  Grant Scheme" (σχετ.Αποφ.ΔΣ 4/2019 και 211/2018) (Εισηγητής κ. Κώτσης Μ.)
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής κ. Κώτσης Μ.)
 4. Έγκριση κάλυψης (1) μίας  θέσης μονίμου προσωπικού ειδικότητας ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ    σε  εφαρμογή της  αριθ. 1/609/Μ/2008 προκήρυξης (ΦΕΚ 652/4-12-2008 ΑΣΕΠ) του πρώην Δήμου Πάργας (Εισηγήτρια κ.Γιάγια Μ.)
 5. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών, με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος, για το μήνα Δεκέμβριο 2019, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης των φθορών, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 6. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου και για διάρκεια δύο (2) μηνών για κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου(Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 7. Εκμίσθωση αστικού δημοτικού ακινήτου επί της οδού Β. Βασιλά στην Πάργα. (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια).
 8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγήτρια κ.Ρεπάνη Α.)
 9. Έγκριση μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάργας.(εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 10. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 11. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών δημοτικών ακινήτων (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 12. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (εισηγητής κ. Γ. Δημητρίου).
 13. Λήψη απόφασης για κάλυψη με ιδίους πόρους της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» .(εισηγήτρια κ. Κοντοδήμα Ευφρ.)
 14. Παρουσίαση στο ΔΣ της πρόσκλησης: 16.36.2.Π10  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ κατά την ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ» και της πρόσκλησης: 14.29.14.17 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», από τον εξωτερικό συνεργάτη της ΕΕΤΑΑ κ. Βρύση Ιωάννη.
 15. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πάργας με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκτέλεση μέσω περιφερειακών προγραμμάτων του Έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΧΟΧΛΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 16. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΤΣ)» (εισηγήτρια κ. Κοντοδήμα Ευφρ.)
 

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22/11/2019

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019 09:00

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19/11/2019

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 4/11/2019

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 14/11/2019

Πέμπτη 14 Νοέμβριος 2019 13:30
Σας  καλούμε  σε τακτική   συνεδρίαση   η  οποία   θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Πάργας     στην  Πάργα   στις  4-11- 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  : 1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας. 2.  Αναμόρφωση του προυπ/σμού του  Ν.Π.Δ.Δ.Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.  

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 21/10/2019

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21/10/2019

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019 18:00
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ, στο Καναλάκι, την  21/10/2019, ημέρα Δευτέρα,  και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:
 1. Ανανέωση της Σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου  του κ. Φραγκίσκου Παναγιώτη του Χρήστου  και της Ολυμπίας, ο οποίος εργάζεται στο  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ( 2η ανανέωση). (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 2. 2. Ανανέωση της Σύμβασης εργασίας  ορισμένου  χρόνου  των  κ.κ. . Δημόπουλου Γεώργιου του Σπυρίδωνα  και  Ματέρη Απόστολου του  Ναπολέων,   οι οποίοι εργάζονται στην  δομή «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  Δήμου Πάργας» .(Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 3. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Νοέμβριο 2019 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης της ασφάλειας κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στο οδικό δίκτυο του Δήμου, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
 4. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί πληρωμής φορολογικών προστίμων του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ.»(Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου στον παραγωγό Ανδρέα Νάνο (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού» (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)
 8.  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων Δήμου Πάργας στο Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς)
 9. «Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Εισηγητής κ. Πρόεδρος».
 10. Έγκριση τοποθέτησης-εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας του ΤΟΕΒ Αχέροντα σε έκταση 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες) τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή «ΜΟΥΤΣΙΑΜΑΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας Κορώνης.  Εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς».
 11. Αποδοχή της συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
 12. 12. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VIIΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 13. 13. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΧ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 14. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» και πρόθεση κάλυψης της  δαπάνης  του κινητού εξοπλισμού από τον Δικαιούχο (Δήμο Πάργας). (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 15. 15. Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ X του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγητής κ. Γ. Δημητρίου)
 16. Έγκριση της σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης (του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010) μεταξύ του Δήμου Πάργας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την διάθεση υπαλλήλων (από την Περιφέρεια Ηπείρου) για την επίβλεψη και παραλαβή έργων, που υλοποιούνται από τον Δήμο Πάργας και τη σύνταξη μελετών. (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 17. Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010) μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Δήμου Ζηρού για την διάθεση υπαλλήλων (από τον Δήμο Ζηρού) για την επίβλεψη και παραλαβή έργων, που υλοποιούνται από τον Δήμο Πάργας και τη σύνταξη μελετών. (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 18. Εξέταση αιτήματος Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καναλακίου για ανεύρεση και μίσθωση ακινήτου πλησίον του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης του λεωφορείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής από/επιβίβαση των μεταφερόμενων μαθητών. (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 19. 19. Σύνταξη μελέτης οριοθέτησης/ διευθέτησης και προστασίας του υδατορέματος Βωβού βάσει του με αριθμό πρωτ. 108832/3214/05.08.2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (κατόπιν του από 16/07/2019 αιτήματος του προέδρου της Κοινότητας Κουκουλίου). (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 20. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)
 21. 21. Αποδοχή χρηματικής δωρεάς ποσού 23.312,00€ από το κληροδότημα «Β.Ε. Βασιλά» με σκοπό τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης των εγκαταστάσεων των αποδυτηρίων του σταδίου Πάργας (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
 22. Ορισμός δύο (2) ανταποκριτών του ΟΑΕΔ στο Δήμο Πάργας (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
 23. 23. Επανακαθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας λόγω εναρμόνισης με τις με αρθμ.102/13-09-2019  και 66008/24-09-2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών  περί της Συγκρότησης των Δ.Σ. των νομικών προσώπων των ΟΤΑ
 24. Ανάκληση της με αρθμ. 139/2019 απόφασης του ΔΣ και επανακαθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας λόγω εναρμόνισης με τις με αρθμ.102/13-09-2019  και 66008/24-09-2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών  περί της Συγκρότησης των Δ.Σ. των νομικών προσώπων των ΟΤΑ (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
 25. 25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις που θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του 2019 (Εισηγήτρια κα Σ. Τζαβάρα)
  Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21/10/2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10/10/2019

1 2 3 4 5 24