ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Α. Oρίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Ιωσήφ Σίσκα, Αντιδήμαρχο του Δήμου Πάργας, χωρίς αντιμισθία , με θητεία από, 16-03-2017 μέχρι 31-08-2019,και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

 • Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Τμήμα Τεχνικών Έργων.
 • Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την εποπτεία, τον συντονισμό και την λειτουργία όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των ΚΕΠ και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο πάσης φύσεως προμήθειας.

 

Κατά  τόπον

για την δημοτική ενότητα Φαναρίου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Θεώρεί το γνήσιο των υπογραφών.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στην οικονομική επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Β. Oρίζει τον Γιάγια  Ευάγγελο, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου,                     του Δήμου Πάργας, με θητεία από, 01-08-2018 μέχρι 31-08-2019, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

 

-Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ύδρευσης.

-Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας καθαριότητας.

-Την εποπτεία, τον συντονισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας  ηλεκτροφωτισμού.

-Μέριμνα σε θέματα γεωργίας, αλιείας και κτηνοτροφίας.

-Μέριμνα σε θέματα αδέσποτων ζώων και ανεπιτήρητων παραγωγικών.

-Μέριμνα σε θέματα αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών.

-Μέριμνα για την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση, της δημοτικής κινητής και ακίνητης περιουσίας, και των κοινόχρηστων χώρων.

-Μέριμνα σε θέματα εορτών και εκδηλώσεων.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

– Θεώρηση γνησίου υπογραφών.

– Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.                                                        Η Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Τις καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιάγια Ευάγγελου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ. 

   Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς τους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζεται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Γ. Ορίζει τον Πασχοδήμα Γεράσιμο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, του Δήμου Πάργας, με θητεία από15-11-2017 μέχρι 31-8-2019 και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες:

– Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών οδοποιϊας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και πολιτικής προστασίας.

-Μεριμνεί για την συντήρηση αγροτικής, δασικής και δημοτικής οδοποιίας.

-Μεριμνεί για την προστασία του περιβάλλοντος.

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των διοικητικών δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Μέριμνα σε θέματα παιδείας, υγείας και αθλητισμού.

– Μέριμνα σε θέματα εορτών και εκδηλώσεων.

– Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, που έχουν σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες,

–Θεώρηση γνησίου υπογραφών

– Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάσθηκαν.

– Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.                                                         Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρούνται μεταξύ τους οι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Ενότητας Πάργας, κύριοι Πασχοδήμας Γεράσιμος και Λουκούμης Γεώργιος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ.

Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα των αρμοδιοτήτων του στην οικονομική επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του έχουν μεταβιβασθεί..

 • Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Δ. Oρίζει τον Κόκκορη Πέτρο, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας  ως Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, του Δήμου Πάργας, με θητεία από, 05-04-2018 μέχρι 31-08-2019, και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και βιολογικού καθαρισμού, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

-Έχει την ευθύνη του συντονισμού των συνεργείων ύδρευσης, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

-Έχει την ευθύνη της προστασίας της αξιοποίησης και της εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, και των κοινόχρηστων χώρων,        στην δημοτική ενότητα.

-Έχει την ευθύνη σε θέματα αδέσποτων ζώων και ανεπιτήρητων παραγωγικών.

– Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και    λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και σχετίζονται με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

–Θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών.

Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.

– Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.                                                          Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητες ασκεί ο άλλος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας, Πασχοδήμας Γεράσιμος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ.

Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα των αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.