ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Ιούλιο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης των φθορών

ΑΔΑ: 6ΤΗ8ΩΞ0-ΟΔΒ 26 Ιουνίου 2020

Ένταξη Πράξης του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

ΑΔΑ: 6ΧΒΕΩΞ0-Η8Ρ 26 Ιουνίου 2020

Σύσταση δημοτικής επιτροπής ισότητας των φύλων και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.

ΑΔΑ: 9ΗΖ7ΩΞ0-ΛΙ9 29 Μαΐου 2020

Τροποποίηση της αριθμ.36/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί παράτασης της μίσθωσης των καλλιεργήσιμων αγροτεμαχίων του Δήμου με εξαίρεση του αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λούτσας στη θέση «κλιμάτι».

ΑΔΑ: ΨΛΓΦΩΞ0-ΘΗΜ 26 Ιουνίου 2020

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάργα και την Αγία Κυριακή » , και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης αυτής.

ΑΔΑ: Ψ6ΜΞΩΞ0-ΘΥ0 26 Ιουνίου 2020

Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Ιούνιο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης των φθορών

ΑΔΑ: 67ΔΨΩΞ0-8ΚΠ 29 Μαΐου 2020

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για την λειτουργία τροχήλατων ,αυτοκινούμενων ή μη ,αναψυκτηρίων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ) και θαλασσίων μέσων αναψυχής

ΑΔΑ: ΩΙ2ΕΩΞ0-98Ρ 29 Μαΐου 2020

Παροχή γνώμης επι του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΔΑ: Ψ30ΛΩΞ0-ΝΝΥ 29 Μαΐου 2020

Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΑΔΑ: 6Β3ΧΩΞ0-7ΚΞ 26 Ιουνίου 2020

Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 .Μέτρο 4 ,Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

ΑΔΑ: ΩΝ29ΩΞ0-ΞΝ2 26 Ιουνίου 2020
1 2 3 42