ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΑΔΑ: 7ΣΧ8ΩΞ0-42Α 29 Ιανουαρίου 2018

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΑΔΑ: ΨΚΩΤΩΞ0-2ΜΠ 26 Ιουνίου 2019

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας για την συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού για τη μεταφορά στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και της προμήθειας βυτιοφόρου.

ΑΔΑ: Ω214ΩΞ0-8ΨΡ 26 Ιουνίου 2019

Τροποποίηση της αριθμ. 75/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου (Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού για τους Προέδρους Δ.Ε., τους Προέδρους Τ.Κ. και έναν Δημοτικό Υπάλληλο για χρήση της πάγιας προκαταβολής έτους 2018)ως προς την αλλαγή του Προέδρου της Τ.Κ.Αηδονιάς.

ΑΔΑ: ΩΡΝ0ΩΞ0-ΜΘΩ 26 Ιουνίου 2019

: Εξέταση πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 64 και Ο.Τ. 83 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου, Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ψ54ΦΩΞ0-Ω99 26 Ιουνίου 2019

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: ΩΥΕΘΩΞ0-1ΗΒ 26 Ιουνίου 2019

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα<>, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/ 24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018 ( ΦΕΚ 3656/ τ.Β΄/ 27-8-2018) και ισχύει.

ΑΔΑ: ΨΡ6ΒΩΞ0-Ι6Ρ 26 Ιουνίου 2019

Έγκριση ανανέωσης της Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου της Παπαζήση Παρασκευής του Ελευθερίου (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ)

ΑΔΑ: Ω33ΘΩΞ0-ΟΔ1 26 Ιουνίου 2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΜΚ6ΩΞ0-2ΓΑ 26 Ιουνίου 2019

Έγκριση Πρώτου (1ου) Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 6Α78ΩΞ0-Ν46 26 Ιουνίου 2019
1 2 3 27