ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: 64ΩΛΩΞ0-7ΞΡ 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ανάκληση της με αρθμ. 139/2019 απόφασης του ΔΣ και επανακαθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας λόγω εναρμόνισης με τις με αρθμ.102/13-09-2019 και 66008/24-09-2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί της Συγκρότησης των Δ.Σ. των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

ΑΔΑ: 63ΕΒΩΞ0-ΨΨΟ 21 Οκτωβρίου 2019

Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΙΛΙΩΞ0-36Π 21 Οκτωβρίου 2019

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και του κληροδοτήματος «Β.Ε. Βασιλά» για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης των εγκαταστάσεων των αποδυτηρίων του σταδίου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΒΗΚΩΞ0-ΠΣΔ 21 Οκτωβρίου 2019

Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Καναλλάκι.

ΑΔΑ: ΨΛ7ΛΩΞ0-9ΗΠ 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις που θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του 2019.

ΑΔΑ: ΨΩΘΑΩΞ0-76Φ 21 Οκτωβρίου 2019

«Εξέταση αιτήματος του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών».

ΑΔΑ: Ω9ΟΟΩΞ0-6ΤΕ 23 Οκτωβρίου 2019

«Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: Ω5Ρ2ΩΞ0-9Ν4 21 Οκτωβρίου 2019

Αποδοχή υποβολής αιτήματος ένταξης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».

ΑΔΑ: ΨΡ44ΩΞ0-Τ2Γ 21 Οκτωβρίου 2019

Αποδοχή υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»

ΑΔΑ: 9Η3ΘΩΞ0-ΞΣ0 1 Νοεμβρίου 2019
1 2 3 32