ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εκλογή μελών επιτροπής ποιότητας Ζωής.

ΑΔΑ: ΩΓΧΛΩΞ0-Λ45 1 Σεπτεμβρίου 2019

Εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής.

ΑΔΑ: 68ΡΔΩΞ0-Ι5Ι 3 Σεπτεμβρίου 2019

Εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής.

ΑΔΑ: 664ΕΩΞ0-Β29 1 Σεπτεμβρίου 2019

Εξέταση αιτήσεων δημοτών για διαγραφές ποσών .

ΑΔΑ: ΩΛ03ΩΞ0-Υ4Π 19 Μαρτίου 2019

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» και για όλα τα έργα του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

ΑΔΑ: Ω65ΘΩΞ0-ΗΧΓ 25 Ιουλίου 2019

Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

ΑΔΑ: Ω461ΩΞ0-1ΒΚ 26 Ιουνίου 2019

Έγκριση δαπανών για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων-Πολιτιστικής εκδήλωσης 15-08-2019 (πυροτεχνήματα).

ΑΔΑ: ΨΘΚΚΩΞ0-Π1Α 26 Ιουνίου 2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6559ΩΞ0-ΕΟΨ 25 Ιουλίου 2019

Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης για τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΜΠΔΩΞ0-35Η 25 Ιουλίου 2019

Έγκριση νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΑΔΑ: 7ΣΧ8ΩΞ0-42Α 29 Ιανουαρίου 2018
1 2 3 28