ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Αηδονιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αηδονιωτών.

ΑΔΑ: Ψ6ΤΨΩΞ0-8ΚΟ 26 Νοεμβρίου 2018

Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάργας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ».

ΑΔΑ: 7Ν5ΑΩΞ0-ΦΟ2 26 Νοεμβρίου 2018

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΗΣΜΩΞ0-ΤΧΒ 11 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση αίτησης Πανταζή Ηρακλή για ανταλλαγή ακινήτων εντός οικισμού Τ.Κ. Καστριού.

ΑΔΑ: 6Ξ7ΚΩΞ0-91Ρ 19 Δεκεμβρίου 2018

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Πάργας Εσόδων – Εξόδων, οικονομικού έτους 2019 και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

ΑΔΑ: 7ΑΛ9ΩΞ0-ΠΚΖ 28 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση δαπανών Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων από Πάγια προκαταβολή και αποκατάσταση αυτής.

ΑΔΑ: ΩΤΟΛΩΞ0-Ξ53 28 Δεκεμβρίου 2018

Γνωμοδότηση σχετικά με το από τη Δ/νση Δασών υποβληθέν Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΓΣΡΩΞ0-ΝΡΑ 19 Δεκεμβρίου 2018

Ορισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας ως σημείου παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προμηθειών του ΤΕΒΑ.

ΑΔΑ: Ω6ΑΤΩΞ0-ΑΘ3 19 Δεκεμβρίου 2018

«Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΩΚΝΡΩΞ0-22Κ 29 Αυγούστου 2018

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο « Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμού & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» και για όλα τα έργα του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΩΟΔΩΩΞ0-8ΚΘ 29 Αυγούστου 2018
1 2 3 16