ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάργας έτους 2020

ΑΔΑ: 7ΜΖ4ΩΞ0-Ω64 11 Δεκεμβρίου 2019

Αναπροσαρμογή ή μη ανταποδοτικών τελών για το έτος 2020.

ΑΔΑ: ΩΨΘΕΩΞ0-ΠΚΞ 11 Δεκεμβρίου 2019

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΡ5ΞΩΞ0-0ΥΦ 11 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσληψη προσωπικού λόγω ειδικής άδειας τακτικού υπαλλήλου, μοναδικού κλάδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

ΑΔΑ: ΩΦΘΟΩΞ0-ΨΥ5 23 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση (Βιοτεχνία Χάρτου) ιδιοκτησίας Κασκάνη Παύλου στην Κοινότητα Χόχλας Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΣΗΤΩΞ0-ΣΧΜ 21 Οκτωβρίου 2019

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: 6Λ69ΩΞ0-Η50 23 Δεκεμβρίου 2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6Ζ3ΔΩΞ0-ΗΘ3 23 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.

ΑΔΑ: 6Δ2ΛΩΞ0-243 23 Δεκεμβρίου 2019

Χωροθέτηση κατασκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεως καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ X του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.»

ΑΔΑ: 6Η5ΜΩΞ0-ΑΤΚ 30 Δεκεμβρίου 2019

Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: Ω3ΡΩΩΞ0-Ε9Κ 23 Δεκεμβρίου 2019
1 2 3 36