ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση για 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2020.

ΑΔΑ: 9ΟΙΙΩΞ0-7ΡΛ 5 Ιουνίου 2020

Μεταβολή του τρόπου καταβολής των τελών της άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου από εφάπαξ εξόφληση ,σε καταβολή αρχικά του 20% του τέλους με την χορήγηση της άδειας και στη συνέχεια τμηματικά λόγω της οικονομικής κρίσης εξαιτίας του covid-19 και καθορισμό του ύψους της τελικής μείωσης των τελών.

ΑΔΑ: 9681ΩΞ0-91Α 5 Ιουνίου 2020

Πρόσληψη τριών υπαλλήλων γενικών καθηκόντων και ενός οδηγού με τετράμηνη σύμβαση για κάλυψη εποχικών αναγκών.

ΑΔΑ: 6ΑΓΔΩΞ0-4ΔΧ 29 Μαΐου 2020

Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας μας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: ΩΙ13ΩΞ0-ΕΧΠ 29 Μαΐου 2020

Τροποποίηση της με αρθμ. 176/2020 απόφασης του ΔΣ έγκρισης τοποθέτησης-εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας του ΤΟΕΒ Αχέροντα με δωρεάν παραχώρηση χρήσης έκτασης 15.000,00 (δεκαπέντε χιλιάδες) τετραγωνικών μέτρων στην θέση «ΛΑΚΑ ΚΑΤΕΡΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Θεμέλου.

ΑΔΑ: Ω7ΜΤΩΞ0-ΕΧΜ 29 Μαΐου 2020

«Αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2020».

ΑΔΑ: 66Τ1ΩΞ0-ΒΜ4 29 Μαΐου 2020

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

ΑΔΑ: 6ΡΛΠΩΞ0-Α1Ρ 28 Απριλίου 2020

Απόφαση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

ΑΔΑ: Ψ9ΨΥΩΞ0-Κ5Π 28 Απριλίου 2020

Απόφαση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

ΑΔΑ: 6ΝΤ0ΩΞ0-570 28 Απριλίου 2020

Απόφαση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

ΑΔΑ: ΨΘ19ΩΞ0-Ι19 28 Απριλίου 2020
1 2 3 41