ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

ΑΔΑ: Ω6ΗΔΩΞ0-ΓΟΖ 29 Οκτωβρίου 2018

Λήψη απόφασης για προμήθεια 100 αντιτύπων του βιβλίου «Αχέροντας, ο τόπος και η μνήμη του

ΑΔΑ: 66Η0ΩΞ0-6ΝΚ 29 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: ΩΓΛΣΩΞ0-ΙΔΑ 29 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Τ.Κ.Μεσοποτάμου (Τοπογραφικής , Γεωλογικής και Πολεοδομικής) και επικαιροποίηση των με αριθμό 94/2012 και 140/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας για τις υποβληθείσες ενστάσεις»

ΑΔΑ: 99ΩΩΩΞ0-4ΓΘ 29 Οκτωβρίου 2018

Παραχώρηση αίθουσας στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο στην Τ.Κ. Ναρκίσσου.

ΑΔΑ: 6ΤΙ0ΩΞ0-85Π 29 Οκτωβρίου 2018

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Πάργας, για λειτουργία γραφείων.

ΑΔΑ: ΩΩΝ0ΩΞ0-ΓΗΜ 29 Οκτωβρίου 2018

Λειτουργία Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν.4555/2018)

ΑΔΑ: ΨΠΠΨΩΞ0-9Ρ6 29 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

ΑΔΑ: ΨΨ9ΜΩΞ0-9ΞΣ 29 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Αγροτικής Οδού εκτός Ρ.Σ. Καναλλακίου και εντός αναδασμού Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Γ6ΠΩΞ0-34Η 29 Οκτωβρίου 2018

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει».

ΑΔΑ: ΨΘΖ0ΩΞ0-ΠΧΞ 29 Οκτωβρίου 2018
1 2 3 12