ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση μισθωμάτων αγροτεμαχίων για ένα έτος λόγω αδυναμίας διεξαγωγής δημοπρασίας εξαιτίας των μέτρων λόγω COVID-19

ΑΔΑ: 6ΣΗΝΩΞ0-7ΣΒ 27 Μαρτίου 2020

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας με κωδικό ΟΠΣ 5002536 στο Ε.Π. Ηπειρος 2014-2020 και του τεχνικού δελτίου πράξης

ΑΔΑ: 94ΘΩΩΞ0-ΤΟ6 27 Μαρτίου 2020

«Άνοιγμα στην Τράπεζα Πειραιώς τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού, στον οποίο ιδιώτες ή εταιρείες που το επιθυμούν, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά για την ανακούφιση των πληγέντων κατοίκων του Δήμου Πάργας από τον πρόσφατο σεισμό και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.»

ΑΔΑ: 978ΕΩΞ0-ΔΩΜ 27 Μαρτίου 2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΑΔΑ: ΨΡ0ΑΩΞ0-ΠΨΡ 27 Μαρτίου 2020

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πάργας με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκτέλεση μέσω περιφερειακών προγραμμάτων του Έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: ΨΒΠ8ΩΞ0-ΡΧ1 29 Ιανουαρίου 2020

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: Ω5Ζ9ΩΞ0-Ω5Ψ 28 Φεβρουαρίου 2020

Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Δ.Ε. Πάργας

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΞ0-1ΕΙ 28 Φεβρουαρίου 2020

Ανάθεση του έργου μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου σε ιδιώτη

ΑΔΑ: 6ΒΦ0ΩΞ0-ΤΔ4 28 Φεβρουαρίου 2020

Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου εντός του οικισμού Ανθούσας για μελλοντική διαπλάτυνση κοινόχρηστης οδού

ΑΔΑ: 64ΛΑΩΞ0-8ΞΔ 28 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Μάρτιο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης των φθορών, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας.

ΑΔΑ: ΩΧΝΙΩΞ0-Κ30 28 Φεβρουαρίου 2020
1 2 3 39