ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», για τη χρηματοδότηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: ΩΩ69ΩΞ0-ΤΑΚ 6 Μαρτίου 2019

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΨΥΞΟΩΞ0-ΤΡΛ 6 Μαρτίου 2019

Έγκριση αποστολής αντιπροσωπείας του Δήμου Πάργας στο Δήμο Μάνης για συμμετοχή σε πολιτιστική εκδήλωση.

ΑΔΑ: 69ΗΠΩΞ0-3ΧΜ 6 Μαρτίου 2019

Παράταση λειτουργίας της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας και συνέχιση της χρηματοδότησής του από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και Εθνικούς Πόρους.

ΑΔΑ: ΨΛΤΛΩΞ0-ΓΒΣ 6 Μαρτίου 2019

: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

ΑΔΑ: Ω3ΓΦΩΞ0-7ΩΞ 6 Μαρτίου 2019

Διάθεση ποσού για συντηρήσεις και προμήθειες που αφορούν σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάργας ».

ΑΔΑ: 6ΔΕΜΩΞ0-377 6 Μαρτίου 2019

Παραλαβή και Έγκριση του 2ου σταδίου της Μελέτης Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού σε Δ.Δ. του Δήμου Φαναρίου και της Μ.Π.Ε.

ΑΔΑ: ΩΨΡΖΩΞ0-ΚΝ5 6 Μαρτίου 2019

Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

ΑΔΑ: ΨΛΣΚΩΞ0-ΨΚ8 6 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (αρθ.100 του ν.3852/2010) μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.), για την υλοποίηση της δράσης «Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για το μύθο του Αχέροντα και το Νεκρομαντείο» που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων «Μυθικός Αχέροντας», με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕΠ 030 του ΠΔΕ (Περιφέρεια Ηπείρου).

ΑΔΑ: 6ΖΦΣΩΞ0-ΙΡ6 6 Μαρτίου 2019

Υποβολή αιτήματος για έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ».

ΑΔΑ: Ω1Μ2ΩΞ0-ΙΓΘ 6 Μαρτίου 2019
1 2 3 21