ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων .

ΑΔΑ: 6ΦΒΝΩΞ0-4ΒΛ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε Πρέβεζας και Δήμου Πάργας για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα στη Τ.Κ. Λούτσας Π.Ε. Πρέβεζας)

ΑΔΑ: 6ΠΟ3ΩΞ0-ΖΘΡ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ”.

ΑΔΑ: ΨΥΖΚΩΞ0-ΟΥΒ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 6Λ9ΒΩΞ0-ΨΑΘ 26 Σεπτεμβρίου 2018

Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος σε εργαζόμενο του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΠΦΡΩΞ0-ΥΒΧ 29 Αυγούστου 2018

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

ΑΔΑ: 6Υ1ΦΩΞ0-ΤΕΧ 29 Αυγούστου 2018

Εξέταση αιτήσεων πολιτών για οικονομική βοήθεια.

ΑΔΑ: 6ΥΩ3ΩΞ0-ΧΚΜ 29 Αυγούστου 2018

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ΥΨΩΜΑ ΠΥΡΓΙΣΚΟΣ στην Τ.Κ.Βαλανιδούσσας για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΑΔΑ: 6ΙΑ0ΩΞ0-ΞΒΝ 29 Αυγούστου 2018

Έγκριση καταβολής προστίμου στην Δ.Ο.Υ

ΑΔΑ: ΩΠΚΑΩΞ0-ΘΤΓ 29 Αυγούστου 2018

Λύση σύμβασης μίσθωσης μεταξύ Δήμου Πάργας και εταιρείας Cosmote για τον σταθμό Βάσης ΜΟΡΦΗ-Χ (140 4355), Ύψωμα Πεζούλες, Τ.Κ.Λιβαδαρίου.

ΑΔΑ: Ω2ΛΤΩΞ0-Υ6Τ 29 Αυγούστου 2018
1 14 15 16 17 18 24