ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

ΑΔΑ: Ψ9ΨΥΩΞ0-Κ5Π 28 Απριλίου 2020

Απόφαση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

ΑΔΑ: 6ΝΤ0ΩΞ0-570 28 Απριλίου 2020

Απόφαση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

ΑΔΑ: ΨΘ19ΩΞ0-Ι19 28 Απριλίου 2020

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για τροποποίηση των αριθ. 151/2019 ,173/2019 που αφορούν την συγκρότηση της τουριστικής επιτροπής και της επιτροπής παιδείας του Δήμου καθώς και της απόφασης συγκρότησης του Λιμενικού Ταμείου

ΑΔΑ: ΩΙΠΧΩΞ0-ΨΨΟ 28 Φεβρουαρίου 2020

Απαλλαγή των πληγέντων για όλο το υπόλοιπο του έτους 2020 από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών και φόρων για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που επλήγησαν από στο σεισμό.

ΑΔΑ: ΩΩ7ΤΩΞ0-3ΑΨ 27 Μαρτίου 2020

Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Μάιο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης των φθορών, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας.

ΑΔΑ: 6ΛΗΓΩΞ0-11Γ 28 Απριλίου 2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΑΔΑ: ΩΓΖΑΩΞ0-ΓΓΝ 10 Απριλίου 2020

«Παραχώρηση λωρίδας οικοπέδου εντός οικισμού τ.κ. Ανθούσας που συνορεύει με κοινόχρηστη οδό για μελλοντική διαπλάτυνση».

ΑΔΑ: 97ΙΗΩΞ0-ΧΗ1 27 Μαρτίου 2020

«Παραχώρηση λωρίδας οικοπέδου εντός οικισμού τ.κ. Καστρίου που συνορεύει με κοινόχρηστη οδό για μελλοντική διαπλάτυνση».

ΑΔΑ: ΨΗΠΡΩΞ0-ΗΤΧ 27 Μαρτίου 2020

Παράταση μισθωμάτων αγροτεμαχίων για ένα έτος λόγω αδυναμίας διεξαγωγής δημοπρασίας εξαιτίας των μέτρων λόγω COVID-19

ΑΔΑ: 6ΣΗΝΩΞ0-7ΣΒ 27 Μαρτίου 2020
1 2 3 4 41