ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΔΑ: 67ΩΛΩΞ0-7ΞΟ 19 Δεκεμβρίου 2018

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας.

ΑΔΑ: 6Ρ31ΩΞ0-ΣΗΦ 19 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πάργας με την Περιφέρεια Ηπείρου, Π.Ε. Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες οδοστρωσίας και ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Βαλανιδούσσας ΠΕ Πρέβεζας.

ΑΔΑ: Ω8ΤΚΩΞ0-85Ψ 19 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

ΑΔΑ: 6Ν5ΟΩΞ0-26Φ 19 Δεκεμβρίου 2018

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών: Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11Β) στην Δ.Κ.Καναλλακίου.

ΑΔΑ: 6ΗΔΖΩΞ0-8Ο5 19 Δεκεμβρίου 2018

Επιστροφή εκ παραδρομής καταβεβλημένου ποσού.

ΑΔΑ: 7ΥΛΙΩΞ0-ΗΡ1 19 Δεκεμβρίου 2018

«Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 6Θ06ΩΞ0-4ΨΩ 19 Δεκεμβρίου 2018

«Ανάπλαση Κέντρου Καναλλακίου».

ΑΔΑ: Ψ6ΒΚΩΞ0-25Π 19 Δεκεμβρίου 2018

Τροποποίηση της αριθμ. 75/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου (Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού για τους Προέδρους Δ.Ε., τους Προέδρους Τ.Κ. και έναν Δημοτικό Υπάλληλο για χρήση της πάγιας προκαταβολής έτους 2018)ως προς την αλλαγή του Προέδρου της Τ.Κ.Αχερουσίας.

ΑΔΑ: 6Β7ΩΩΞ0-ΤΞ1 19 Δεκεμβρίου 2018

Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ναρκίσσου στην Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης.

ΑΔΑ: 6Δ99ΩΞ0-ΚΜΔ 26 Νοεμβρίου 2018
1 2 3 4 16