ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.

ΑΔΑ: 6ΞΙΜΩΞ0-8ΚΧ 29 Ιανουαρίου 2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: ΨΡΗΘΩΞ0-ΞΙΛ 29 Ιανουαρίου 2020

Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής ορισμού πολυσύχναστων παραλιών: α) Δ.Ε. Πάργας (Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας)β) Δ.Ε. Φαναρίου (Λιμεναρχείο Πρέβεζας).

ΑΔΑ: 6ΟΠΤΩΞ0-ΦΟΡ 30 Ιανουαρίου 2020

Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής άρ.35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444-Β/26-4-1999).

ΑΔΑ: ΩΜ1ΔΩΞ0-ΜΩΟ 29 Ιανουαρίου 2020

Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002148 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» .

ΑΔΑ: 6Ο53ΩΞ0-Θ27 29 Ιανουαρίου 2020

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάργας έτους 2020

ΑΔΑ: 7ΜΖ4ΩΞ0-Ω64 11 Δεκεμβρίου 2019

Αναπροσαρμογή ή μη ανταποδοτικών τελών για το έτος 2020.

ΑΔΑ: ΩΨΘΕΩΞ0-ΠΚΞ 11 Δεκεμβρίου 2019

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΡ5ΞΩΞ0-0ΥΦ 11 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσληψη προσωπικού λόγω ειδικής άδειας τακτικού υπαλλήλου, μοναδικού κλάδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

ΑΔΑ: ΩΦΘΟΩΞ0-ΨΥ5 23 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση (Βιοτεχνία Χάρτου) ιδιοκτησίας Κασκάνη Παύλου στην Κοινότητα Χόχλας Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΣΗΤΩΞ0-ΣΧΜ 21 Οκτωβρίου 2019
1 2 3 4 38