ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης παραπλεύρως του Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καναλλάκι.

ΑΔΑ: ΩΨ12ΩΞ0-3Υ4 22 Απριλίου 2019

Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

ΑΔΑ: ΩΦ6ΡΩΞ0-9ΑΒ 22 Απριλίου 2019

Β΄ Κατανομή πιστώσεων έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: ΩΑΟΦΩΞ0-ΛΩΕ 22 Απριλίου 2019

Έγκριση εισόδου-εξόδου για την ανέγερση Βιοτεχνικού Κτιρίου επί αγροτικής οδού Αναδασμού Καναλλακίου.

ΑΔΑ: 621ΑΩΞ0-ΟΤ2 22 Απριλίου 2019

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: 6ΕΦ1ΩΞ0-Ζ2Β 8 Απριλίου 2019

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Πάργας κατά το σχολικό έτος 2019-20 .

ΑΔΑ: Ω906ΩΞ0-Ε3Ζ 15 Απριλίου 2019

Εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: ΨΚΛΨΩΞ0-002 6 Μαρτίου 2019

Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτη της μεταφοράς των απορριμμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Π.Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων.

ΑΔΑ: 64ΟΘΩΞ0-Μ1Ζ 8 Απριλίου 2019

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΕ. Πρέβεζας και Δήμου Πάργας για το έργο Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 ( π.κ 2013ΕΠ03000011), υποέργο : «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ Χόχλας του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: Ω5ΨΤΩΞ0-ΞΣ0 8 Απριλίου 2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου.

ΑΔΑ: ΩΒ9ΠΩΞ0-66Ρ 8 Απριλίου 2019
1 2 3 4 24