ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΧΙΒΩΞ0-6ΝΜ 19 Δεκεμβρίου 2018

Μίσθωση ακινήτου για αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 60ΗΒΩΞ0-3ΔΓ 26 Νοεμβρίου 2018

Ανάληψη δαπάνης φιλοξενίας και παροχής συνδρομής της κινητής Μονάδας Μαστογράφου ΕΑΕ-ΚΕΔΕ στον Δήμο Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΡΓΘΩΞ0-0ΞΧ 26 Νοεμβρίου 2018

Συμμετοχή του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών με τη μέθοδο της Linguaphone.

ΑΔΑ: 6ΚΛΣΩΞ0-06Ε 26 Νοεμβρίου 2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΑΔΑ: 7ΔΙΓΩΞ0-7ΧΑ 26 Νοεμβρίου 2018

Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης από οικία Φριτζέλη Ευαγγέλου της Τ.Κ. Ναρκίσσου

ΑΔΑ: ΩΔ6ΤΩΞ0-Τ08 26 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

ΑΔΑ: ΩΖΟΠΩΞ0-7ΔΣ 26 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 6Ψ9ΓΩΞ0-Ο3Ο 26 Νοεμβρίου 2018

Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2019

ΑΔΑ: 7ΑΩΛΩΞ0-ΞΑ8 29 Οκτωβρίου 2018

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.

ΑΔΑ: 6Ρ2ΕΩΞ0-3Ι6 26 Νοεμβρίου 2018
1 2 3 4 5 16