ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πάργας με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκτέλεση μέσω περιφερειακών προγραμμάτων του Έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: ΨΒΠ8ΩΞ0-ΡΧ1 29 Ιανουαρίου 2020

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: Ω5Ζ9ΩΞ0-Ω5Ψ 28 Φεβρουαρίου 2020

Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Δ.Ε. Πάργας

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΞ0-1ΕΙ 28 Φεβρουαρίου 2020

Ανάθεση του έργου μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου σε ιδιώτη

ΑΔΑ: 6ΒΦ0ΩΞ0-ΤΔ4 28 Φεβρουαρίου 2020

Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου εντός του οικισμού Ανθούσας για μελλοντική διαπλάτυνση κοινόχρηστης οδού

ΑΔΑ: 64ΛΑΩΞ0-8ΞΔ 28 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Μάρτιο 2020 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης των φθορών, καθώς και εργασιών πολιτικής προστασίας.

ΑΔΑ: ΩΧΝΙΩΞ0-Κ30 28 Φεβρουαρίου 2020

: Α΄ Κατανομή πιστώσεων έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: 67Ψ3ΩΞ0-2Δ3 28 Φεβρουαρίου 2020

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάργας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ,απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

ΑΔΑ: ΨΝΥΞΩΞ0-97Λ 28 Φεβρουαρίου 2020

Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΣΗΒΩΞ0-ΔΕΤ 28 Φεβρουαρίου 2020

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάργας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ,απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: 6ΣΞΛΩΞ0-Ω28 28 Φεβρουαρίου 2020
1 2 3 4 5 41