ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δ΄ Κατανομή πιστώσεων έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: 7ΜΧ4ΩΞ0-1ΩΩ 19 Δεκεμβρίου 2018

Εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Βαλανιδούσσας

ΑΔΑ: ΩΩΑΞΩΞ0-ΖΘΕ 6 Φεβρουαρίου 2019

Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων δικαιώματος βοσκής οικ.ετών 2017 και 2018 λόγω λανθασμένης χρέωσης

ΑΔΑ: ΩΜΛ3ΩΞ0-ΣΘΚ 6 Φεβρουαρίου 2019

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από ΕΛ.ΤΑ. Καναλακίου

ΑΔΑ: Ω6Μ2ΩΞ0-1Λ6 6 Φεβρουαρίου 2019

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της κλήσης των Ανδρέα Τάσση και Χριστίνας Κριτσιμά κατά του Δήμου Πάργας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: 67Ν2ΩΞ0-32Ψ 6 Φεβρουαρίου 2019

Παραχώρηση της αίθουσας του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών Αχέροντα, στην Τ.Κ.Αμμουδιάς για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

ΑΔΑ: Ω5ΞΓΩΞ0-ΟΑ7 6 Φεβρουαρίου 2019

Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Πάργας και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.

ΑΔΑ: 7ΜΔΦΩΞ0-ΡΥΞ 6 Φεβρουαρίου 2019

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 12/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, περί Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Πάργας, για λειτουργία γραφείου

ΑΔΑ: ΩΕΘΞΩΞ0-ΔΑΨ 6 Φεβρουαρίου 2019

Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτη, της αποκομιδής των απορριμμάτων, της Δ.Ε. Πάργας, για πέντε μήνες ήτοι από 01-05-2019 έως 30-09-2019 λόγω καθυστέρησης των οριστικών πινάκων της 3Κ/2018.

ΑΔΑ: 7ΝΨ2ΩΞ0-0Α7 6 Φεβρουαρίου 2019

Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2019.

ΑΔΑ: 64ΙΒΩΞ0-ΠΗΙ 6 Φεβρουαρίου 2019
1 2 3 4 5 21