ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: 6Λ69ΩΞ0-Η50 23 Δεκεμβρίου 2019

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6Ζ3ΔΩΞ0-ΗΘ3 23 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.

ΑΔΑ: 6Δ2ΛΩΞ0-243 23 Δεκεμβρίου 2019

Χωροθέτηση κατασκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεως καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ X του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.»

ΑΔΑ: 6Η5ΜΩΞ0-ΑΤΚ 30 Δεκεμβρίου 2019

Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: Ω3ΡΩΩΞ0-Ε9Κ 23 Δεκεμβρίου 2019

Πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων του Δήμου από Έκτακτα ανειδίκευτα.

ΑΔΑ: 641ΑΩΞ0-ΗΡΞ 23 Δεκεμβρίου 2019

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 6ΨΦΒΩΞ0-Ο7Ε 11 Δεκεμβρίου 2019

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αμαξοστασίου της Δ.Ε. Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΜΑΒΩΞ0-Ε1Ν 11 Δεκεμβρίου 2019

Εκμίσθωση αστικού δημοτικού αστικού ακινήτου επί της οδού Β.Βασιλά στην Πάργα.

ΑΔΑ: 6ΟΜΜΩΞ0-Ι3Η 25 Νοεμβρίου 2019

Λήψη απόφασης για τη μη ύπαρξη ανάγκης μεταφοράς του κοιμητηρίου Μεσοποτάμου.

ΑΔΑ: Ω0ΛΒΩΞ0-Μ6Ζ 25 Νοεμβρίου 2019
1 2 3 4 5 38