ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α.Δ.Σ για εξέταση της αίτησης με αρ. πρωτ. 6514/05-05-2014 του Ναυτικού ομίλου Πάργας «Δ. ΤΑΠΑΣ».,για παραχώρηση χώρου.

ΑΔΑ: ΩΘ5ΤΩΞ0-ΕΛ1 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για την αναμόρφωση προϋπολογισμό έτους 2014 λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου

ΑΔΑ: Ω0ΚΩΩΞ0-ΠΨΗ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για διοικητική αποβολή στην Τ.Κ Θέμελου κ. Σιδέρη Ελευθέριο του Αποστόλου

ΑΔΑ: ΩΩ84ΩΞ0-Ζ0Φ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για ανάκληση της 53/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: ΩΜ2ΛΩΞ0-ΘΡΤ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Αποχέτευση δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 633ΣΩΞ0-ΒΤΡ 20 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για λήψη απόφασης μη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4250/26-3-14 περί αξιολόγησης.

ΑΔΑ: 7ΕΖΗΩΞ0-3ΥΠ 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση χορήγησης άδειας καταστήματος « Επιχείρηση προσφοράς διαδικτύου για εννέα (9) Η/Υ», σε υπάρχον κατάστημα «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» του κ. Μπούσιου Χαράλαμπο του Κων/νου στην Δ.Κ Καναλλακίου.

ΑΔΑ: ΒΖΠΛΩΞ0-ΘΙΦ 11 Ιουνίου 2014

. Α.Δ.Σ για έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων σε επαγγελματίες στο Δήμο Πάργας για το έτος 2014

ΑΔΑ: 64ΚΦΩΞ0-ΟΙΩ 11 Ιουνίου 2014

A.Δ.Σ για έγκριση του καθορισμού τιμήματος παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, οδών πλατειών και πεζοδρομίων στον Δήμο Πάργας..

ΑΔΑ: Ω3ΡΣΩΞ0-Ρ42 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για την υπαγωγή στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως την 31-12-2009 και υπάγονται του Ν. στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 βάσει του Ν. 4257/2014.

ΑΔΑ: ΩΩ8ΗΩΞ0-ΥΘΘ 11 Ιουνίου 2014
1 2 3 4 5 6