ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α.Δ.Σ για έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 6ΟΡΤΩΞ0-ΑΕ8 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση χορήγησης άδειας καταστήματος « Επιχείρηση προσφοράς διαδικτύου για εννέα (9) Η/Υ», σε υπάρχον κατάστημα «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» του κ. Μπούσιου Χαράλαμπο του Κων/νου στην Δ.Κ Καναλλακίου.

ΑΔΑ: Ω3ΣΦΩΞ0-1Μ3 11 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ για έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων σε επαγγελματίες στο Δήμο Πάργας για το έτος 2014.

ΑΔΑ: ΩΥΝΩΩΞ0-ΙΥΡ 11 Ιουνίου 2014
1 4 5 6