ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια εφαρμογής της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους »

ΑΔΑ: 7ΑΓΩΩΞ0-Κ4Ψ 16 Οκτωβρίου 2018

Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων εντός του οικισμού Τ.Κ. Καστριού που πρόκειται να ανταλλαχθούν, σύμφωνα με την απόφαση 198/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: ΩΟΨΔΩΞ0-ΡΓΘ 11 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινή Απαγόρευση Κυκλοφορίας – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις επί της παραλιακής Οδού Λούτσας , Βράχου στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Οδού και κατασκευή Πλακοσκεπών Οχετών στα όρια Δ.Δ. Ριζών ,Βράχου και Λούτσας»

ΑΔΑ: 61Λ7ΩΞ0-ΓΓΡ 5 Οκτωβρίου 2018

EΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΩΝ1ΝΩΞ0-Θ1Θ 2 Οκτωβρίου 2018

απόφαση επιβολής προστίμου (ορθή επανάληψη) του άρθρου15 Ν.4442/2016

ΑΔΑ: 6ΤΠ8ΩΞ0-ΥΩΧ 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ του άρθρου 15 του Ν.4442/2018

ΑΔΑ: ΩΒ61ΩΞ0-ΨΩΚ 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ άρθρου15 του Ν.4442/2018

ΑΔΑ: 7ΤΤΚΩΞ0-ΩΩ4 12 Σεπτεμβρίου 2018

προσωρινή αφαίρεση άδεια ΚΥΕ της εταιρείας «ΚΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»

ΑΔΑ: ΩΗΝΝΩΞ0-ΙΣΜ 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΑΔΑ: ΨΨ2ΚΩΞ0-ΨΟ3 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ του άρθρου 15 Ν.4442/2016

ΑΔΑ: Ψ7ΧΠΩΞ0-ΔΞΜ 20 Αυγούστου 2018
1 2 3 55