ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 6ΖΛΥΩΞ0-ΘΔ4 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφαση Δημάρχου γαι ορισμό αντιδημάρχου ΔΕ Πάργας

ΑΔΑ: 9ΚΜ5ΩΞ0-Ι6Δ 7 Φεβρουαρίου 2020

Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ: 6ΟΟΗΩΞ0-ΙΟΙ 4 Φεβρουαρίου 2020

Απόφαση Δημάρχου

ΑΔΑ: 6ΒΟΔΩΞ0-4ΤΗ 23 Ιανουαρίου 2020

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: ΨΗΑΥΩΞ0-Ξ1Υ 22 Ιανουαρίου 2020

Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 6ΨΞΒΩΞ0-ΙΘΑ 14 Ιανουαρίου 2020

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση παράλληλων καθηκόντων.

ΑΔΑ: 64Μ8ΩΞ0-ΜΩ6 3 Ιανουαρίου 2020

Ορισμός μηχανικού ως μέλους της επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

ΑΔΑ: 6Κ7ΚΩΞ0-0ΟΛ 19 Δεκεμβρίου 2019

Εντολη μετακίνησης του κ. Μπόχτη Θωμά στα Ιωάννινα την 18-12-2019

ΑΔΑ: Ψ6Β8ΩΞ0-5Ε3 17 Δεκεμβρίου 2019

Εντολή μετακίνησης του κ. Μπόχτη Θωμά στην Πρέβεζα την 17-12-2019

ΑΔΑ: 6ΑΚΑΩΞ0-ΙΧΙ 17 Δεκεμβρίου 2019
1 2 3 73