ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προμήθεια τράπεζας

ΑΔΑ: 6ΜΙ4ΩΞ0-Ο2Ω 31 Δεκεμβρίου 2019

Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2020

ΑΔΑ: 6Η5ΙΩΞ0-ΡΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2019

Προμήθεια,τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου

ΑΔΑ: 69ΑΧΩΞ0-Φ3Φ 23 Δεκεμβρίου 2019

Απόδοση χαρτοσήμου ΟΓΑ χαρτοσήμου

ΑΔΑ: ΩΥ5ΑΩΞ0-Μ08 23 Δεκεμβρίου 2019

Συμπληρωματική -Απόδοση χαρτοσήμου παρελθόντων ετών

ΑΔΑ: 9ΨΕΞΩΞ0-145 23 Δεκεμβρίου 2019

Ανατροπή ΑΑΥ-Αποδέσμευση

ΑΔΑ: 6ΑΗΑΩΞ0-Υ97 23 Δεκεμβρίου 2019

Προμήθεια τράπεζας (1-4-8%) 12ου 2018,2019

ΑΔΑ: ΩΝΣΧΩΞ0-ΚΥΜ 23 Δεκεμβρίου 2019

Πληρωμή εισφορών 2018 ΕΚΟΕΜΝ

ΑΔΑ: 9ΛΓΠΩΞ0-1ΨΓ 22 Δεκεμβρίου 2019

Πληρωμή τακτικού ελέγχου των οικον.καταστάσεων της απογραφής έναρξης 1-1-2015 ,χρησης 2015,2016 και 2017

ΑΔΑ: 7ΜΥΝΩΞ0-Π76 20 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση προσχεδίου προυπ/σμού οικον.έτους 2020

ΑΔΑ: Ω735ΩΞ0-ΠΞΡ 19 Δεκεμβρίου 2019
1 2 3 14