ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας .

ΑΔΑ: ΩΩΟΩΩΞ0-ΦΜΘ 6 Ιουνίου 2014

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας .

ΑΔΑ: ΩΟΛ3ΩΞ0-Α00 6 Ιουνίου 2014

Ορισμός μελών ομάδας διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε) στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια».

ΑΔΑ: ΩΒΩ3ΩΞ0-Ε0Ε 6 Ιουνίου 2014

Α.Δ.Σ. Ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας.

ΑΔΑ: Ω9ΜΙΩΞ0-9ΧΟ 6 Ιουνίου 2014

Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας

ΑΔΑ: ΩΡ75ΩΞ0-ΨΙΚ 6 Ιουνίου 2014

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας .

ΑΔΑ: 7Κ64ΩΞ0-ΞΛΨ 6 Ιουνίου 2014

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΞ0-0Θ7 21 Ιουνίου 2013

Εκτέλεση Εκδοθέντων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΞ0-ΨΥ1 13 Δεκεμβρίου 2013

Ανάκληση Αδειών Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΞ0-ΧΘ5 13 Δεκεμβρίου 2013

«Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Πάργας».

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΞ0-ΞΑΣ 13 Δεκεμβρίου 2013
1 12 13 14