ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εξωδικαστικός συμβιβασμός βάσει της αριθ.121/2017 δικαστικής απόφασης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας (αριθ.τιμολογίου 86/11/5/2012 επ΄ονόματι Νόβα Γεωργίου)

ΑΔΑ: 7ΧΜΖΩΞ0-ΤΣ9 19 Δεκεμβρίου 2019

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

ΑΔΑ: 6Μ9ΓΩΞ0-ΩΒΞ 19 Δεκεμβρίου 2019

Προμήθεια ,τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου

ΑΔΑ: ΨΟΑΚΩΞ0-Μ6Β 17 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 602ΝΩΞ0-ΘΙΒ 16 Δεκεμβρίου 2019

Ανανέωση νομιμοποίησης προς την Τράπεζα Πειραιώς

ΑΔΑ: 66ΣΟΩΞ0-ΔΞ8 16 Δεκεμβρίου 2019

Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Πάργας(από 5-6-2019 έως5-12-2019)

ΑΔΑ: 9ΨΟΞΩΞ0-ΒΓΡ 10 Δεκεμβρίου 2019

Λογιστική υποστήριξη Δ.Λ.Τ. Πάργας έτους 2019(3η δόση)

ΑΔΑ: ΡΟΜΔΩΞ0-ΟΕΚ 9 Δεκεμβρίου 2019

Συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος Δ.Λ.Τ Πάργας (3η δόση).

ΑΔΑ: Ψ55ΔΩΞ0-8ΧΒ 9 Δεκεμβρίου 2019

Πληρωμή λογαριασμού ΟΤΕ περιόδου από 8-6-2019 έως 7-10-2019

ΑΔΑ: Ψ6ΞΡΩΞ0-8Γ7 9 Δεκεμβρίου 2019

Πληρωμή ηλεκτρ.ρεύματος των αρ.παροχών του Δ.Λ.Τ.Πάργας 935802130-011(από 25-7-2019 μέχρι 26-10-2019), 935827923-011(από 21-12-2018 μέχρι 17-10-2019), 935823905-017 *από 17-4-2019 μέχρι 16-10-2019)

ΑΔΑ: ΩΚΘΥΩΞ0-4ΥΠ 9 Δεκεμβρίου 2019
1 2 3 4 14