ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καναλλάκι.

ΑΔΑ: ΩΣΒΑΩΞ0-ΤΨ2 22 Απριλίου 2019

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ετών 2017-2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Α9ΒΩΞ0-ΖΣ7 19 Απριλίου 2019

Έγκριση εισόδου-εξόδου για την ανέγερση Βιοτεχνικού Κτιρίου επί αγροτικής οδού Αναδασμού Καναλλακίου

ΑΔΑ: 6ΔΗΦΩΞ0-ΥΥΒ 19 Απριλίου 2019

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της κ. Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία).

ΑΔΑ: Ψ4Β0ΩΞ0-8ΟΒ 19 Απριλίου 2019

Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρείας «CUBABEACHBAR E.E» που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΟΧΠΩΞ0-ΝΚΒ 19 Απριλίου 2019

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης παραπλεύρως του Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καναλλάκι.

ΑΔΑ: Ψ0Ψ2ΩΞ0-6ΜΣ 19 Απριλίου 2019

Εξέταση πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 64 και Ο.Τ. 83 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου, Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΕΟ5ΩΞ0-ΣΒ1 19 Απριλίου 2019

Εξέταση πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 10, Ο.Τ. 11 και Ο.Τ. 13 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου, Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΠΘΙΩΞ0-3ΤΓ 21 Δεκεμβρίου 2018

Ανάκληση ή μη αδειών ΚΥΕ

ΑΔΑ: 949ΦΩΞ0-ΝΩΓ 12 Νοεμβρίου 2018

Συζήτηση θεμάτων από 1ο έως 7ο .

ΑΔΑ: ΨΑ7ΞΩΞ0-ΙΑΜ 22 Οκτωβρίου 2018
1 2 3 14